Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT. III
dan, naar om aanzien, juist toegepaste aanmerking van
een' heoordeelaar in deN. Bijdragen, enz., over soortge-
lijke zaak, dat men om te ontleden het mes niet in ko-
ninklijke lijken moest drijven, deed ons na eenige sneden
ophouden. IFij hebben evenwel daarlij nog een paar stuk-
ken uit Hooft, Stijl, enz., opgenomen, ook ter oefening
voor kweekelingen, omdat op onderscheidene examens der-
gelijke stukken zijn opgegeven ter verbetering van spelling
en stijl.
Misschien zal men sommige fouten wat hoog vinden voor
eene lagere school {voor meer beschaafden zeker niet)-,
maar loij bevonden ons steeds toel daarbij, dat de leer-
lingen niet alle fouten wisten te vinden; zulks kan der
waanwijsheid tot tegengift strekken.
Wij hopen, dat dezelves, hetzelves, UEds, enz.,
weinig genade mogen vinden bij de Onderwijzers, die van
dit werkje gebruik maken.
Wanneer wij de fouten met de leerlingen verbeterd, of
met hen hunne verbeteringen nagezien hebben, moeten zij
ze altijd ééns of meermalen in het net overschrijven; ter-
wijl het behandelde met het gesprokene meestal weder stof
geeft voor eenig schriftelijk opstel. Ook hechten wij er veel
aan, dat de Leerlingen nevens onderscheidene woorden,
andere, die nagenoeg hetzelfde beteekenen, tusschen haakjes
plaatsen, en dat zij de volzinnen op velerlei wijzen met an-
dere bewoordingen weten terug te geven.
Om jongen onderwijzers te gemoet te komen, heejt de
Uitgeefster hetzelfde werkje ook verbeterd laten drukken en
tevens een' Sleutel of verklaring van de moeijelijksie mis-
stellingen in het licht gegeven.
Moge dit toerkje bevorderlijk zijn, dat onze schoone Moe-