Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scanScanned page
Bij de JJitff. dezes is mede verschenen:
N'ederlandsch Tijdschriftvoor de practische beoefening van de Fransche,
de Engelsche en de Hoogduitsche taal, ten dienste van Instituteurs,
aankomende Onderwijzers en allen , die zich aan de beoefening
of het onderwijs dier talen wijden. Prijs per Jaargang bij
Int. ƒ 3.—, huiten Int. ƒ 3.50.
J. Allirol , Driehonderd volzinnen , zijnde Spreuken, Opstellen enz.
ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school.
Herde Drvlc...............ƒ 0.30.
---Verbetering der Driehonderd volzinnen , enz. Tweede
T)rnk ..............ƒ0.40.
----Sleutel bij de Verbetering enz. Berde Druh. f 0.60.
J. DE Vletter , Nieuwe verzameling van Honderd leerrijke ver-
fhalen voor Kinderen , een Leesboek voor de Scholen. Berde
Brnic................./ 0.30.
A. J. Bos , Schet.«i van de Geschiedenis des Vaderlands, in vragen
en antwoorden. Berde veel vermeerde uitgave ... ƒ 0.20.
H. G. Backer , Beknopte schets van de gronden der Nederland-
sche taal, in vragen en antwoorden. Berde vermeerderde en
verbeterde uitgave.............f 0.10
Eenvoudig Rekenboekje voor eerstbeginnenden, bevattende de hoofd-
regelen in onbenoemde getallen ....... ƒ 0.12'/j.
Tafel van Multiplicatie.............ƒ 0.03.
„ „ met breuken.......ƒ O.ISVa-
W. 1'\ Carlebtjr , Practisch Theoretische Handleiding ter vervaar-
diging van Opstellen in de 'moedertaal....../ 1.10.
Dr. Aug. Herm. Niermeïjee Overzigt der Alg. Geschiedenis der
Opvoeding en van het Onderwijs , benevens ■ eene meer bijzon-
dere opvoedkundige karakterkunde in de 18de Eeuw, tot op onzen
tijd. Uit het Hoogduitsch door D. Buddingh, met portret c» .
levensbeschrijving van den schrijver, ƒ1.80. Aanmerkelijk ve'
niinderd tot . . '.............ƒ 0.60.