Boekgegevens
Titel: Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1861
3e dr
Opmerking: De 1e dr. (1850) o.d.t.: Driehonderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 92-155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203906
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driehonderd volzinnen, zijnde spreuken, opstellen, enz.: ter verbetering voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV VOORBEllIGT.
cleriaal algemeen zuiverder geschreven worde, is onze liar-
tenvxnsch.
Kampen, 1849. J. Allieol.
' Ondermjzer der Jeugd,
Bij het nazien van de proeven voor den tweeden druk
hadden wij gaarne, overtuigd van het gebrekkige, dat on-
zen arbeid aankleeft, van veler aanmerkingen gebruik
willen maken; doch wij hebben er alleen en wel zeer ge-
gronde ontvangen van onzen geachten vriend van Kuyk,
Onderwijzer te Tiel, wien wij ten opzigte dezer werkjes
reeds zoo veel verpligt zijn. Brie aanmerkingen von-
den wij in eene overigens gunstige beoordeeling {Taal Mag.
IF J. bl. 332) voor welke wij den Heer'D.'&am.YLOv'B Hz.
dank zeggen, want dat ze van hem is, bleek ons uit het
voorberigt van zijn werkje: Opstellen met fouten, te Zut-
phen bij van Someren. U Was ons wel wat vreemd, daar
weder eene recensie te zien, maar wij waren toch blij, er
nog vijf aanmerkingen te vinden, waarvan wij er een
paar gebruiken konden. Mogen onpartijdige beoordeelaars
niet vinden, dat genoemd werkje aan hetzelfde emel lijdt;
wij wenschen het vele drukken toe, vooral indien de Schrij-
ver voortgaat in zijn voorberigt leemten in ons werkje aan
te wijzen.
Moge de familienasleep der van ze's, met ze's enz., een
ander uiterste, even weinig genade vinden, als de dezcl-
ve's, enz.
Wij wenschen dezen tweeden drukwok een gunstig onthaal.
Kampen, 1854. J. Ai-uiioi,.
Ook dezen derden druk vergezellen onze beste wenschen.
Kampen, 1861. J. Ai.t.ikol.