Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
arbeid en zweet. En toch brak de Noordzee nog dik-
wijls in het land , vernietigde het werk der menschen ,
en overdekte geheele streken., Met overleg , kosten
en moeite wierp men nieuwe dijken op, die telkens
beter ingerigt waren , telkens beter bestand tegen de
kracht der zee. Elk plekje lands, dat de zee soms
droog liet, werd aanstonds met dijken omringd en
vervolgens bebouwd. En nog moeten wij langs zee en
rivieren die kostbare dijken onderhouden. Én in dat
alles heeft God ons altijd geholpen en welgedaan , en
Hij zal ook altijd als een Vader voor ons zorgen en
ons in goede en regtvaardige zaken bijstaan, zoo wij
in Zijne vreeze wandelen.
Dit land , waar wij 'geboren zijn , en waar wij wo-
nen , waar gij uwe ouders of betrekkingen hebt, waar
gij opvoeding en onderwijs in gpdsdienst en nuttige
kundigheden ontvangt, dat land, ons vaderland, heb-
ben wij nu beschouwd. Ik heb het u reeds in het be-
gin gezegd, ons land is klein, maar gansch niet onbe-
duidend; integendeel, het is in vele zaken zeer merk-
waardig. En nu , kinderen 1 wat zegt gij er van ? Heb'
ik u van dat kleine land niet zeer veel belangrijks ge-
zegd? —Komaan ! laat mij- eens hooren , of gij het ook
zoo belangrijk, gevonden hebt, of gij er veel van hebt
onthouden. Uw onderwijzer zal u wel van tijd tot tijd
eenige vragen doen , die gij dan zult moeten beant-
woorden. Zoo'zal het blijken of gij opmerkzaam zijt,
en of gij nut trekt uit de lessen, die gij ontvangt.
Zeer'vele merkwaardige dingen heb ik' u nog niet
kunnen mededeelen, omdat gij die nog niet goed
zoudt begrijpen; maar doet uw best, en weest werk-
zaam , en aandachtig op het onderwijs, dat uw
meester ü geeft. Zoo leert gij met den tijd gedurig
beter begrijpen , en dan kunt gij in andere , grootere
boeken nog veel meef daarvan lezen. Zoo zult gij
ook later van andere landen, die hier digt bij of ver