Boekgegevens
Titel: Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Auteur: Jansz, Pieter
Uitgave: Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1851
2e dr; 1e dr.: 1849
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 187 : 2e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203829
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vaderlandsche aardrijkskunde, onderhoudend medegedeeld aan kinderen van acht tot elf jaren: een leesboek voor de scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
Belgische grenzen ligt, en waar nog het kasteel der
oude graven van Wiltz staat.
I\it reisje is weder afgelegd, kinderen 1 op het
huiswaarts keeren na. Hiertoe gaan wij van Willz
door België i\d.ax Maastricht 1), en vanhier moet
gij zeiven weder den w^g naar huis aanwijzen.
Als gij dan nu te huis komt, vertelt dan aan
uwe ouders of vrienden, wat gij op uwe reizen
gezien hebt. Zij, die te huis gebleven zijn , hooren
dit gaarne, dan verbeelden zij zich, ook die reis te
maken. — En yooral, lieve kinderen 1 leert uw vader-
land liefhebben ; tracht naar kennis, verstand en deugd,
opdat gij eenmaal jegt van nut moogt zijn, in het klein
of in het groot, aan dat goede land, dat God ons
gegeven heeft. Dit kunt gij dan door een deugdzaam
voorbeeld in de vreeze des Heeren, door wel te dö«n
aan anderen , door nuttige kennis bij uwe medemen-
schen aan te kweeken , en misschien ook nog door
daden te verrigten of het een of ander daar te stellen
tot algemeen welzijn. — Zoo moge.ons vaderland met
alle andere landen steeds vooruitgaan in welvaren , en
vooral in deugden , tot eer van Go d , die alles welda-
dig bestuurt! Doch bedenkt vooral, lieve kinderen 1
dat ons eigenlijk vaderland niet op aarde, maar in den
hemel is, waar God, onze Vader in Christus,
woont. Laat u door dien lieven Heiland, die voor
zondaren gestorven is, van uw kwaad verlossen ; en
laat u door zijnen Heiligen Geest leeren hoe gij leven
moet. Dan zult gij burgers zijn van dat eeuwig, he-
melsch Vaderland, waar alleen Godswil gedaan wordt
en waar allen Hem verheerlijken. En wanneer gij
dan eens uw aardsch en vergankelijk vaderland door
den dood zult verlaten, dan zult gij niet donder va-
derland , buiten het vaderhuis behoeven rond te zwer-
ven en ellendig te zijn, maar bij den' goeden en hei-
ligen Vader in den hemel eeuwig zalig wezen.
1) Waar ligt Mnattric/it? W-it woot »j van dl« sitd ?