Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 GRONDEN DER
De til is zacht: I®. tusschen twee klinkers in zuiver Engelsche woorden;
desgelijks tusschen eene r cn een klinker, b, v. father, fdzher, feather,
Jézher, ïarihinQ, farzhing; 2®, als beginletter van eenige woorden, als that,
zhet, than, zhen, enz.; 3®. aan het einde der woorden vóór eene stomme c,
b. T. lathe, leezh, tithe, taizh.
Vóór eenige eigennamen wordt de th eenvoudig als t uitgesproken, b. v.
Anthony, éntonni, Thames, temz, Thomas, tómmas, Thomson, tómzn.
De th wordt als eene gewone d uitgesproken in het lidwoord the.
De V is geheel en al onze u.
De w, vóór eene vocaal komende, plooit zich wel naar onze iü,maar
verloochent haren oorspronkelijken oe-klank toch niet. Met eene vlug ge-
sprokene oe, of wel eene w zonder de lippen op elkander te drukken,
kan men de Engelsche w-consonant het best vergelijken, b. v. water,
oe-óter (de oe-ó in eens uit te spreken), war, oeaar, widow, oe~iddo. Zie
verder M-at bij de w-vocaal gezegd is.
De w wordt niet uitgesproken vóór ho, vóór eene r, en dikwijls ook niet
in de uitgangen aw en ow, b. v. whole, hooi, writer, raüur, wren, ren.
In wh, vóór e cn I, verplaatsen deze letters zich, zoodat in de uitspraak de
h vóór de w komt te staan, b. v. wheel, hoe-iel, whisk, hÓe^isk, enz.
De X luidt als ks aan het eind eener lettergreep vóór een medeklinker,
cn ook aan het einde van een woord, b. v. exchequer, eks-tsjékkur ^ ex-
cnse, ekskjoes, coxcomb, kókskoom^ convex, kÖnveks\ als; in de
begin-lettergrecp ex, wanneer zij vóór eene syllabe staat, die den klemtoon
niet heeft en met eene vocaal of eene h begint, b. v. example, êgsempl,
exertion, é^sersjun, exhale, égsheeï. Als onze z wordt zij uitgesproken als
beginletter in Grieksche woorden, b. v. Xantippe, Zentippi, maar niet in
het midden er van. als Alexander, êlleysénder.
De y is consonant in het begin eener syllabe, vóór eene vocaal, en luidt
dan als onze/, b. v. year, jier ^ vineyard, vienjurd.
De z luidt als bij ons. De tz in Fitz-James luidt natuurlijk als ts,
In de zelfde gevallen, waarin de s den klank van sj heeft, heeft de z
dien van zj\ zoodat vizier, glazier, azure, raznre, als vizzjiur, glézjiur,
ézjur en rézjur worden uitgesproken.
In woorden, uit eene vreemde taal overgenomen, luidt de z als in die
taal; zoo wordt zij niet gehoord in rendez-vous, en luiden de twee zz in
mezzotinto als ts.