Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
en(>p:lsciie spraakkunst. 15
De a luidt nagenoeg ais .7, wanneer er eene e, i of u opvolgt, of wan-
neer een consonant, die den klemtoon hoeft, voorafgaat, b. v. in osseous,
ao^.^ïus, dissension, dissénsjiun. In de uitgangen sion cn sure luidt zij als sj,
wanneer zij door een consonant, doch ais zj, wanneer zij door eene vocaal
wordt voorafgegaan, b.v. expulsion, ikspülsjiun, reversion, rivérsjhin, cen-
sure, sénfijur, tonsure, t(jnsjur\ doch evasion, ivêzjixm, confusion, ^•o^i/u-
zjun, pleasure, plézzjur, treasure, trézzjur.
Sli als sj: sliirc, sjier, slieep, sjiep, Ileusli, yoe«/.
De t luidt als onze t, in toast, loosi, Itle, taitl] als sj voor i cn eene
andere vocaal, wanneer de voorafgaande lettergreep den klemtoon heeft, zoo
als nation, nésjun, , pésjens, caution, zoo ook in Latijn-
sche eigennamen^ als Doniitian, domisjun', maar niet in Grieksche, als
Ainpliyction, tmfiktiun. De t is stom, wanneer zij wordt voorafgegaan
door eene, s, en gevolgd door de uitgangen en en le, als hasten, chas-
ten, listen, enz., welke woorden ten naasten bij als htsn, sjesn, lisn,
worden uitgesproken; in het woord bursten wordt de t gehoord. Evenzoo
worden castle, nestle , thistle, apostle, Justle, als kissel, nessel, cnz.
uitgesproken; in pestle echter wordt de t gehoord. In often, fasten cn
soften is zij mede stom, alsmede aan het einde van uit het Fransch over-
genomen woorden, als trait, gout, eclat, billet-doux, hautboy. Ein-
delijk is zij nog stom in de Engelsche woorden Christmas, chestnut,
mortgage, ostler, bankruptcy, en in do tweede lettergreep van mis-
tletoe.
Do th heeft in de Engelsche taal tweederlei eigenaardigcn klank, scherp
cn zacht, beide van het Angelsaksisch afkomstig, en daarin door de letter-
teekens [d cn 5 vertegenwoordigd. De th wordt voortgebragt door de tong
tusschen do voortanden te brengen, die dan tegen dc boventanden te druk-
ken, en eene s of z uit te spreken; de eerste klank brengt dan de scherpe,
de laatste dc zachte th te weeg. Wij hebben, in deze uitspraakleer van het
Engelseh, den scherpen th-klank" door sh, den zachten door zh aangeduid.
De th heeft een scherpen klank: 1®. in het begin van ecu woord, en
meest ook in het midden na een medeklinker, b. v. thumb, shunif thief,
shief, thank, shank^ panther, paras/icr; 2®. meestal aan het einde van een
woord, b. V. death, desk, truth, troesli-, 3®. in zamcngesteldc woorden, als
bethump, hisk-üm-, 4®. in het midden. tusschen twee vocalen, cn wel in
woorden van Griekschen of Latijnschcn oorsprong, als author, ao-shur,
liCthe, h'-shif antipathy, entippe'shi.