Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
4 GRONDEN DER
ïooze uitgangen el, en en et, b. v. in travel, trével, chicken, tsjikken,
billet, hület, enz.
De e wordt niet uitgesproken: lo. na 1, in de uitgangen ble, die, cle,
fle, gle, ple, tie, enz., zoo als in article, Qari/Z:^, myrtle, meri/, needie,
niedl, trifle, treifl, enz.; 2®. in de toonlooze eindsyllabe en, wanneer er geen
I, m, n of r voorafgaat, zoo ais in heaven, hevn^ garden, gaardn, enz.;
3". aan bet einde van een toonloozen uitgang, zoo als in fate, feet, snr-
name, surneem, time, tainij enz.
De i is lang en luidt als ai (in eens uitgesproken): 1°. vóór een mede-
klinker met eene stomme e, zoo als in line,/am, pine, pa/n, price, ;9raw,
enz.; wanneer zij alleen of met een voorafgaanden medeklinker in e'éne
syllabe voorkomt, die den klemtoon beeft, gelijk in ivory, aiourri, lion,
latun, pir ate, pair eet, enz.; 3°. in woorden van ééne syllabe, of lettergre-
pen met den klemtoon, vóór gh, ght, ld, gn, nd, nt, st, zoo als slgh,
sai, night, nait, design, disain, child, tsjaüd, mind, maind, pint, paint,
Christ, kr'Sst; uitgezonderd hiervan zijn guild, yild, build, hild, en nog
enkelen; 4«. gewoonlijk in de uitgangen, bij woorden van meer dan eene
lettergreep, op ide, ime, ine, ise, ite, Ize, welke den klemtoon op de
derde syllabe vóór den uitgang hebben, zoo als regicide, ridzjisaid, pan-
tomime, ^J^n^o^nazm, turpentine, türpentain, paradise, pérredais, appe-
tite, éppit^t, canonize, kénnunnaiz. Hiervan kan uitgezonderd worden
housewife, hüzzif, ofschoon de I in wife anders lang is en als ai luidt.
Evenzoo wordt midwife, ofschoon eigenlijk luidende, in de volks-
taal mede als mzt/dï/uitgesproken.
'Als onze lange z luidt zij inde beginsyllabes ci, di, fi, ml, phi,pi,rl,
sl, tl, wanneer de volgende lettergreep den klemtoon heeft, b. v. -civility ,
sivüliti, direction, diréksjun, fkAeWiy, Jidéliiti, philosophy, filóssofi, pi-
laster,Zoo mede in het woord shire, het zij dit afzonderlijk
voorkomt, zoo als in knight of the shire, of in zamenstelling, b. v. Ht'ot-
tlnghamshire, Leicestershire, enz.
Als onze korte i (tusschen de i in dik en de i in tit'el) luidt zij: 1®. vóór
een of meer medeklinkers in de zelfde lettergreep, als ink, mk, fish,
dinner, dinner, city, sxtti, Milton, Miltn; 2®. aan het einde van lettergre-
pen, die niet den klemtoon hebben, zoo als minority, minnórriti, divisibi-
lity , divizibiliti, quality, kicóllitti; 3?. in de uitgangen van woorden van meer
dan e'e'ne lettergreep, wanneer de voorgaande den klemtoon heeft, b. v.