Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
ENGELSCHE SPrAAKKUNST. 3;3
falcation, enz., hiervan zijn uitgezonderd; men leze elterneêt, helsamëk,
felk^<T f felkeesjen y enz. Wanneer de 11 tot verschillende syllaben behooren,
zoo als in mallet, Mallow, luidt de a als eene korte <?. Onregelraatighe-
den komen ook voor, zoo als Pall-Ttlall, dat peZ-we/wordt uitgesproken.
Ook de w, vuór de a komende, geeft aan deze letter den ó-klank, zoo als
in wad, wa», want, was, water, enz.; hiervan zijn uitgezonderd de
woorden, waarin op de a eene f, k, g, ug, nk of x volgt, zoo als in
wait, thwack, twang, twank en wax, waarin do a als onze korte e
luidt. Daar de qii in do uitspraak genoegzaam met kiq overeenkomt, wordt
quality en quantity als htcóUii en kwontiti uitgesproken.
Tot de afwijkingen kan men rekenen den uitgang age, wanneer de voor-
afgaande syllabe den klemtoon heeft, zoo als in cabbage, village, cou-
rage, enz., waarin de a als eene korte i wordt uitgesproken; men leze
kébbidzj, vüh'dzj, kórridzj, enz.; heeft de voorafgaande syllabe den toon niet,
zoo als in baronage, carcelage, equipage, heritage, enz. dan luidt
deze uitgang als eedzj. 4
Andere afwijkingen moeten door het gebruik geleerd worden.
De aa, die slechts in eigennamen voorkomt, luidt als eene lange a in
Aur, 8aal; als c echter in Hebreeuwsche namen, als Alaacah, mêkoy
Aaron, êrun; als eene korte e echter in Isaak, aizek.
Do O luidt als onze lange i: 1®. in woorden van eene lettergreep, zoo als
he, me, she, enz.; lees bi, mij sji, enz.; 2®. vóór een medeklinker, waarop
eene stomme e volgt, zoo als glebe, scene, theme; Ices^lieb, sietitsfnem;
3®. aan het einde c,encr syllabe, die den klemtoon heeft, zoo als secretion,
adhesion, evening, fever; lees sekrie/ijenj edfnzjen, tvening, Jiver. Uitzon-
deringen hierop zijn de woorden where en there, in welke do eerste e als
de Fransche è luidt. Zij luidt als onze korte e voor een of meer medeklin-
kers in de zelfde lettergreep, b. v. ebb, eb, elbow, élboj pledge, pledzjy
belly, héllty Renticy, héntli; voorts aan het einde eener lettergreep, die den
klemtoon heeft, wanneer de consonant der volgende lettergreep dubbel uit-
gesproken wordt, zoo als in clemency, klémmensi, deputy, dépjoeti, pre-
sence, prêzzens. Bijna als eene korte u in syllaben zonder klemtoon, vóór
de letter r, zoo als suniiner, summer, emperor, êmpurriir,rea(\cr,ridury
(laiiety, Jïétturri; evenzoo in de eindsyllaben bre, ere, gre, tre, waarin
de e vóór do r wordt uitgesproken, zoo alsinsabre, sébtir, lucre, löekur,
maugrc, inüyury sceptre, séptur; als eene korte e of i luidt zij in de toon-
1*