Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
2 GRONDEN DER
zwakke of dunne klank {slender sound) genoemd. Men ^mdt hem in de woor-
den lade, spade, trade, euz. Over gelijke uitspraak van ai zal later l>ij
de tweeklanken worden gehandeld.
Het opvolgen van een, soms ook van twee medeklinkers, waarop eenc
stomme e volgt, is een vrij algemeene regel van dezen eersten a-klank, zoo
als de ale, ee^, dale, deel, table, teebl, raug;e, reendzj; evenzoo in en-
grave, engrêevj exchange, ekstsjcendzj, of bij verkorting tsjeendzj.
Als algemeenen regel kan men stellen, dat de Engelsehe a, in do opge-
geven gevallen, oij^en langen e-klank heeft, wanneer zij door een enkelen
medekliiiker en eene stomme e daarna gevolgd wordt. Do eenige uitzonde-
ringen hierop zijn have, gape en bade, de verleden tijd van to bid. Men
leze hev% gep' (*), bed'. Den zelfden klank heeft de a, wanneer zij komt te
staan aan het einde eener syllabe, die den klemtoon heeft, zoo als in pa-
per, taper, spectator. Men leze pépur^ tépur^ spectétur. Uitzonderingen
hierop zijn father, master, water; men Iqzq fd-zhur, ï/uwZur, o^-tur.
Den klank eener korte e, die somwjjlen tot ê verscherpt wordt, heeft de
a, wanneer zij in eene toonlooze syllabe voor een of meer medeklinkers
voorkomt, zoo als in ability, hal, pallace, branch, enz, In parish,
baron, shadow, luidt zij als ê.
Een tweede klank der Engelsche a komt met onze a, lang of kort, over-
een. Men treft dien in de eerste plaats doorgaans aan in eenlettergrepige
woorden voor eene r, zoo als in car, far, mar; evenzoo voor de letters
lm, waarvan alsdan de 1 verzwegen wordt, zoo als in psalm, lees saam;
somwijlen voor If en Ive, als calf, half, calve, halve, savle, enz.; men
lezo kaaf, haaf, kaav\ liaav\ saav'; ook voor de scheqje th in bath, path,
lath enz.; en eindelijk voor st, in last, fast, vast, master, enz.
Een derde klank der a wordt door de Engelschen de 6a/<:sï5c/ie, Gennaan-
sche of broad a genoemd, en trekt nu eens meer, dan eens minder naar o.
Het minst naar o trekt zij voor II in ball, fall, gall. Meer naar o trekt
deze a-klank voor II, zoo als in ail,\vall, call; lees ól, oe-óly i:ól; en
ook voor eene enkele I, wanneer er, nog een medeklinker op volgt, zoo als
in salt, bald, false, falchion, falcon, behalve wanneer die I voor p,
b, f en V komt. Woorden, uit vreemde talen ontleend, zijn hiervan uitgezon-
derd. Ook moet de lettergreep, waarin die a als ó uitgesproken wordt, den
klemtoon hebben; zoodat ook woorden, als alternate, balsamic,falcade,
(*) l)e y geeft eene zaclite k te kennen, ep luidt als de Fransche g in grand , euz.