Boekgegevens
Titel: Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Auteur: Hakbijl, Lodewijk
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1859
[S.l.]: W.J. Kröber
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 488 : 4e dr.
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203796
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gronden der Engelsche spraakkunst, in voorbeelden en toepasselijke oefeningen: eenvoudig en bevattelijk voorgesteld
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERI
Eeeds hij den tweeden druk mijner Verzameling van Opstellen
over de regelen der Engelselie taal was eene naauwheurige herzie-
ning hoogst noodzakelijk; in plaats daarvan verscheen de tweede druk,
zonder mijne medewerking, vermeerderd wel is waar, maar met een
aantal fouten, en zonder de vereischt wordende hijvoegingen, die tot
eene meerdere volledigheid leiden konden.
Gelukkig raakte het werk in handen van den tegenwoordigen uit-
gever, die mij verzocht de correctie voor eenen derden druk te icillen
bezorgen; wilde ik nu het verkeerde verbeteren en het ontbrekende aan-
vullen, dan moest ook de vorm veranderen, en dus het hoek een ge-
heel ander aanzien krijgen.
Bij deze geheele verandering behield ik alleen het mijns inziens
aanbevelende, dat ieder opgegeven regel dadelijk door eene opgave of
oefening gevolgd wordt, zoodat de leerling hij de vertaling zijne aan-
dacht alleen tot den voorgestelden regel heeft te bepalen.
Ten aanzien der regels zelve, heb ik de beste Engelsche, Fransche
en Iloogduitsche schrijvers over dit onderwerp geraadpleegd, en zoo
ver ik weet niets uitgelaten, dat behoorde vermeld te worden, en men
billijkerwijze in eene spraakkunst verwachten kan.
Wel zal men hier te vergeefs naar de regelen der spelling en uit-
spraak, alsmede naar eene looordenlijst en zamenspraken zoeken; dan
deze zijn als voorbereidende kundigheden afzonderlijk behandeld, en
hij den uitgever dezes te bekomen.