Boekgegevens
Titel: Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Auteur: Hofdijk, W.J.
Uitgave: Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 91-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203771
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
ys
vervullen. Een mislukte aanslag op liet leven van hägens
broeder danchwakt, door ciiriemiiildes zendeling
hlouelin, geeft het sein tot den strijd, die, door den
woesten hagen met het dooden van chriemhildes kind
aangevangen, met do uiterste woede en verbittering in
de feestzaal gestreden wordt. Hagen, danchwakt,
volker en anderen van de zijde der Borgondiërs, —
irinc, rüdiger, hildebrand en anderen van den kant
der Hunnen, geven de treffendste blijken van reuzenkracht
en heldenmoed niet alleen, maar de laatsten vooral ook
van edelmoedigheid en zielenadel, die de grootste be-
langstelling in hun lot verwekken. Lang wordt het ge-
vecht, zelfs te midden van den rook en de vlammen der
in brand gestoken zaal, voortgezet, totdat de groote over-
macht eindelijk de Borgondiërs bezwijken doet, en Gün-
ther en hagen gevangen worden genomen. Günther
wordt op last van chriemhilde gedood, en hagen door
haar-zelve het hoofd afgeslagen. De oude hh^debrand,
die zich met zijn leenheer dieterich van Bern aan et-
zels hof bevindt, springt vol gramschap over deze daad
op chriemhilde toe, en houwt haar neder. Zoo viel de
Koningin als het slac'atoffer harer eigene wraakzucht,
en vond dus in de voldoening-zelf van haren, altoos
misdadigcn, hartstocht hare straf
Dit is in het kort de inhoud van het beroemde Neve-
lingen-lied, zoo als het in het begin der dertiende eeuw
reeds bestond, en in waarheid het heldendicht der Duit-
sche volkeren mag genoemd worden. De bodem, waarop
de feiten plaats vinden; de levenswijze, de zeden en ge-
woonten , de aart der helden — alles is echt Germaansch.
De handelende personen zijn uitvoerig en met diepe ken-
nis van het menschelijk hart geschilderd: siegfried, de
beminnelijke jeugdige held, het toonbeeld van ridderlijke
fierheid en beschaving; hagen, de woeste krijgsman,
wiens norsche en nijdige moed alles trotseert; gunther,
krachtig van arm, maar zwak van geestkracht; volker ,
de wakkere speelman, wien, ook daar waar hy vedelt