Boekgegevens
Titel: Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Auteur: Hofdijk, W.J.
Uitgave: Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1864
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 91-60
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203771
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Geschiedenis der Nederlansche letterkunde: voor gymnasiën en zelf-onderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
waart, draagt zy, met uitzondering van het plat-Friesch,
den naam van Nederlandsche taal. Deze is veel min-
der dan het Hoogduitsch van haren oorspronkelijken stam
verbasterd, ondanks den merkbaren invloed der groote
volksverhuizingen, welke die aanraking van verschillende
Teutonische dialekten op onzen bodem met de daar reeds
bestaanden te weeg brachten, uit wier vereeniging zich
dan langsamerhand onze taal zoo ontwikkelde, gelijk
men haar eindelijk in de twaalfde eeuw als zelfstandig
beschouwen kan, en zy van toen af tot voertuig onzer
Letterkunde gediend heeft.
5. Wanneer nu de taal wordt gebezigd tot het uiten
van gedachten en gewaarwordingen, die boven het alle-
daagsche verheven — dat is: die schoon zijn — en de vorm
aan deze schoone of verhevene gedachten en gewaarwor-
dingen evenredig is, dan treedt zy op het gebied der
kunst; en hare voortbrengselen behooren tot de Poëzy,
wanneer zy in gebonden — dat is: aan zekere geregelde
maat verknechten — of tot de Fraaie-Ietteren ^, wanneer
zy in on g e b 0 n d e n — dat is vrijen, niet door een vaste
maat bepaalden — stijl zijn uitgesproken.
6. De voortbrengselen der Poëzy worden naar hunnen
aart en hunne richting — dat is: naarmate zy als gevoel
uitstortend, als verhalend, als handelend, en eindelijk
nog als onderrichtend optreden — onder vier verschillende
hoofdsoorten gebracht, die den naam dragen van
a. Lyrische,
h. Epische,
c. Dramatische, en
d. Didaktische gedichten.
a. De lyrische poëzy, dus genoemd naar het speel-
tuig (lyra), waarmede de ouden hunne zangen begeleidden,
' Onder Praaie-letteren begrijpt men ook wel de opstellen in
gebonden en ongebonden stijl beiden, en het is meer bepaaldelijk
in den zin van F raa ie - Ie t ter e n , dat de Letterkunde in
dit werk wordt opgevat en beschouwd.