Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
381 NALEZING.
Bladz. 74. Achter Oosterheek voege men in:
(Geb. de Duitsche keizer Hendrik III.)
Bladz. 74 voege men achter Nijmegen in:
TAan de Siaatsciie zijde gebragt door Maürits, in 1591. Ingenomen door
de Franschen , iu 1794. Geb. de regtsgeleerdcu A. scnoltüns en G. Noootj
» 5) En achter Baren:
Op het voormalig kasteel alhier hield x\dolf van Geldeu zijnen vader
Aernoüt zes qf zeven jaren gevangen.
Bladz. 76, reg. O v. o. staat Fu7'per; men leze Farmer,
Bladz. 79, reg. 14 v. o., voege men in achter het woord Vecht:
en Abkoude, aan den krommen Angstel.
Bladz. 82, reg. 15 v. o , leze men:
eene voormalige sterkte.
Bladz. 84, reg. O en 10 v. b. Dit kan voorloopig als niet geschre*
ten beschouwd worden.
Bladz. 86, reg. 7 en 8 v. b, leze men, in plaats van geJckenhais:
met eene inrigting voor krankzinnigen.
Bladz. 94. Na Zwitserland in te voegen:
Aan de grenzen van Fransch Zwitserland en het Fransche departement
van den Ain breidt zich eene kleine vallei uit, \\eX Dappendat of la Vailée
des Dappes geheeten. Deze vallei, die tot het Juragebergte behoort en
op Fransch gebied ligt, is slechis uur lang en 1 uur breed. In staat-
kundig opzigt is zij slechts voor Frankrijk van eenig belang; want de ves-
tingwerken , die in die streek de Fransche grenzen beschermen , zijn zonder
het bezit van het Dappendal niet volledig, en de weg, die van Geneve
naar Gex loopt, dient tot gemeenschap met het fort TEcluse, en verder
met Lyon. Voor Zwitserland is deze kleine vallei, welke slechts 150 bew.
telt, die in 2 gehuchten leven, van weinig beteekenis. Intusschen is zij
reeds sedert ruim 50 jaren een twistappel tusschen Frankrijk en Zwitser-
land. Tot 1803 behoorde zij aan Waadland; toen kwam zij aan Frank-
rijk, die er een militairen weg doorheen aanlegde. In 1814 keerde zij aan
Zwitserland terug. Op 19 Nov. 1815 verklaarden de Groote Mogendhe-
den, dat zij billijkerwijze aan Frankrijk moest worden teruggegeven,
waarin Zwitserland echter geen genoegen nam. In 1822 beproefde het
Engelsch gezantschap de zaak in der minne te schikken, en in 1829 werd
deze, ten gevolge der bemoeijingen van den toenmaligen Franscheu minis-
ter van buitenlandsche zaken, aan een nieuw onderzoek onderworpen.
De minister erkende ten slotte het regt van Waadland, doch wenschtc
dat dit kanton, tegen eene behoorlijke schadeloosstelling van dat regt
mögt afzien.
De onderhandelingen werden door do Julij-revolutie afgebroken, en de
zaak scheen vergeten te zijn, toen in Julij 1846 plotseling Fransche of-
ficieren van de genie, met een paar duizend soldaten, zich in het Dap-
pendal vertoonden, en dit formeel in bezit namen. Over deze geweldenarij
omstond echter zooveel rumoer, dat de Fransche regering de soldaten
moest terug roepen. Onder de Julij-dynastie bleef de zaak rustig. Toen de
Fransche republiek echter had afgedaan, ging men onder Napoleon III
* met meer bedaardheid te werk, en begon met den grooten weg te onder-
houden en onder opzigt der Fransche politie te stellen. Van een verzet
hiertegen uit Zwitserland is niets bekend geworden. In het begin van 185G
echter wilde ecnc Waadlandsche spaarbank in het Dappendal een vermeen-
den schuldenaar in regten vervolgen, en nu bleek dat deze zich onderdo
Fransche wet geplaatst had. Het zelfde heeft zich herhaald, en in den zomer
•T-TllFii ^Hi