Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALSTRALl-Ö.
DE SriIlPPERS-EILAKDEIV (Hes des navigatenis).
Deze, oolc Samoa-eiland en genoemd, zijn in 1721 door Rog-
geveen ontdekt. Zij liggen ten noordoosten van de Fiedzji-eilan-
l' den, en behooren, wegens hunne uitstekende vruchtbaarheid, sterke
bevolking en de kunstvlijt der bewoners (wier getal op 100,000 ge-
schat wordt), tot de merkwaardigste eilanden der Zuidzee. Zij zijn
tot aan de toppen der bergen met geboomte begroeid, en do vlak-
ten en dalen zijn met woningen als bezaaid. Op eenige dezer eilan-
den bevinden zich zendelingen, die het Christendom verbreiden,
waartoe reeds een groot gedeelte der inlanders bekeerd is.
De 3 Kvoofsle cilcincleii, Sawaja of Pola met 18.000, O ep ol o e oi'O 1 a j a v o e
met 25.000 en Ma oen a of To e t o e i el a metsOOObew., grootendeels Christenen,
overtreffen aan schoonheid, vrnclitbaarheid en bevolking het zoo geroemde Ota-
hlii. — Onder deüe groep rekent men voorts nog: Wallis of óewea, L'Kii-
faut pendu. Goede Hoop, Coeos en de 2 Verraders-eilanden.
!
; li^S;-;
It
DE COOKS- of inAWJA-ARCHIPEL.
Deze in 1777 door Coor ontdekte groep van kleine en lage eilanden
■i ligt tusschen do Vriendschaps- en Crezelschaps-eilanden. liet landen
valt er moeijelijk, wegens de koraalrotsen en klippen. De inlanders
behooren tot het Maleische ras, en hebben met het Christendom
i; eene maatschappelijke levenswijze aangenomen, vooral op de grootste
f eilanden Man ja en Watin. Ook op Karatonga, een kortelings
!:-■■ ontdekt eiland, dat naar eenen bebouwden tuin gelijkt, zijn de 8000
bewoners meest alle tot het Christendom bekeerd.
DE SOCIETEITS- of «EZELSCIIAPS-EILAXDEIV.
Zij zijn in 160G door Qciros ontdekt, liggen tusschen den archi-
pel dor Lage eilanden en de Cooks-archipel, hebben eenen vruclit •
baren en welbebouwden grond, benevens een alleraangenaamst on
schoon klimaat. Zij hebben de gewone Australische producten, waar-
onder de papier-moerbezièboom, uit welks fijnen bast velerlei voor-
werpen vervaardigd worden. De vlakten zijn met boomvrucht be-
plant; van varkens, gevogelte en geiten is mede overvloed. De in-
landers behooren tot de beschaafdste van de Zuidzee, dragen k!ee-
deren, hebben veel geschiktheid tot het vervaardigen van hetgeen
zij noodig hebben, staan onder een ordelijk, burgerlijk bestuur met
eenen koning, en de Christelijke godsdienst is thans door de be-
moeijingen der Engelsche zendelingen onder hen verbreid; ook zijn
cr Christelijke scholen, alsmede boekdrukkerijen.
Ilet voornaamste dezer eilanden, O Taheiti of Tahiti, bestaat
uit 2 schiereilanden, die door eene smalle landengte verbonden zijn;
het beslaat 20 vierk. mijlen, en heeft 50,000 bew. Ilet is een berg-
land, dat zich in het midden zeer hoog verheft, en tot den hoog-
•sten top met boomen en andere gewassen begroeid is.,Hier en daar
is het gebergte van valleijen doorsneden, in welke ontelbare stroo-
men van de bergen komen, en zich al voortkronkelonde in de zee
ontlasten. Do hoogste berg, de Oiohena, verheft zich tot 8 a 10,000
voet. Vele Europesche volkplantingen hebben zich hier nedergezet