Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
kieuw-iioj^lani). 3g7
baclplftiifs ]Vo}long(mg, wordt, uit lioofde van Iiaro bclioorlijkc ligging en vrucht-
baarheid, <le tuin VHU Nieuw-Zuid-Walcs genoemd.
3. Arcyle. ten w. van zoo even genoemd graafschap, is door bergen om-
rinjrd, die door dalen zijn afgebroken, welke tot weideplaats voor vee dienen.
Hier heeft men de stad GouHurn met 1500 inw. en de kleine meren Bathurst en
George.
4. w e s i-M O r e 1 a n d, Bathurst en Roxburgh liggen ten we.'^ten van de
Blaauwe hergen, en worden bewoond door kolonisten, die sterke rundvee- en
fichapenteelt drijven; inzonderheid is de Bathurst-kaas beroemd. Bathurst, eene
in 1818 gebouwde, 2000 voet ho(»g gelegene stad, aan do Macquarie, heeft 5000
inw. en celeerde inrigtingen. Eeu fraaije kunstweg, door den merkwaardigen
Coxes-pas, loopt naar Sydney, dat ^r 30 m. van verwijderd is. Ten westen van
Bathurst heeft men het reeds gemelde goudrijke district Ophir.
5. Northumberland, Gloucester en Durham liggen ten noorden van
Cumberland, en worden door do rivieren Patterson, Williams Qii JJunter besproeid.
Neivcastle, ann den mond van den Hunter, heeft eene goede haven, eene ijzer-
«iieterij en machinefabriek, aanzienlijke zoutziederijen, lakenweverijen en steen-
kolonmijnen, benevens 5000 inw. Deze stad ligt in Northumberland, waarvan
Mnitland, aan den Hunter, met veel handel en 4000 inw,, de hoofdst. is. In hare
nabijheid wa>t de beste wijn der kolonie. Nog noordelijker dan deze provinciën
liggen de s.teden Port Macquarie en Brisbane^ ieder met 1200 inw.
Tot Nieinv-Zuid-Wales behoorden vroeger ook de eilanden Van-
Diemens-land en Norfolk; het eerste is echter sedert 1825 van Nieuw-
Zuid-Wales gescheiden, en vormt eeue afzonderlijke kolonie, van
welke ook de strafkolonie afhankelijk is,
1. liet eilaud Van-Diemens-land.
Dit heet ook Tasmania (naar Abel Tasman , die het in 1633 ontdekte),
cn ligt ten zuiden van Nieuw-Iiolland, waarvan het door de Bass-
straat gescheiden is, in welke o. a. het A'm.^-eiland benevens de
Fourneaux- en I/unters-eilanden liggen. Het beslaat 1250 v. m., en
heeft vele rivieren, van welke de JJerweut en ï'/ma/-bevaarbaar zijn,
vele groote en kleine meren en talrijke havens, onder welke do
Derweat'haven een der besten op den geheelen aardbol is. De grond
wisselt af met bergen, dalen en vruchtbare vlakten. De Taftlhenj
is bij de 4000 voet hoog, en zijn top ij van het jaar met sneeuw
bedekt. De Wester bergen verheifen zich tot 3Ó00 voet, en dragen
een groot meer op hunnen top. Het klimaat is aangenaam en ge-
zond, en lang na zoo warm niet als op Nieuw-Holland, weshalve
hier ook geen edele zuidvruchten voortkomen. Met den wijnbouw
heeft men een begin gemaakt en is er niet ongelukkig in geslaagd.
Voor het overige bezit dit eiland een rijkdom van eigenaardige ge-
wassen, o. a. boomen van 180 voet hoog en 3G voet in omvang.
Europesche graansoorten en huisdieren komen hier zeer goed voort;
inzonderheid geven de schapen eene zeer lijne wol. Voorts heeft het
land een grooten schat van ijzer en steenkool, cn ook eenig koper.
De inlanders, die de Nieuw-Hollanders zeer nabij kwamen, maar
nog ruwer waren, zijn thans hier uitgeroeid, daar men het geringe
overblijfsel er van op een eiland in de Bass straat verplaatst heeft.
Op Van-Diemens-land hebben de Britten sedert 1803 eene kolonie aangelegd
uit vrijwillige landverhuizers en gedeporteerden, wier getal 80,000 bedraagt. Deze
kolonie is in 11 graafschappen verdeeld. De hootdst. is Hobart-toicn aan den
Dcrwent, met vele fabrieken en 25,000 handeldrijvende inw. Andere steden zijn
Lnunceston, haven- en handelstad aan den Tamar, met , PAfzahetli-tovn met
GOOO cn George-town met 3000 inw.