Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
:')G0 AiisriiALië.
baai vnn den zelfden naam, mer eene uiunnntende haven cn ftOOO^inw., Wesltrn'
port, eene uitmuntende havenstad, voor welke het eiland Philipps ligt, cn Albert-
toiL-n, de hoofdplaats van het district Üips-Iand, aan de Albert-rivier.
Heeft men kaap Howe omgevaren, dan komt men aan de oostkust van Nieuw-
Holland, welke Ni eu w-Z uid-W al es beet, cn zich van zoo even gemelde kaap
in het zuiden tot aan kaap York in het noorden, of van 3856 tut 10^ 37' zui-
derbreedte, uitstrekt. Iu het noorden wordt Nieuw-Zuiü-Wales begrensd door de
Torres-, in het zuiden door. de Bas,s>straat en in het oosten door de Zuidzee; in
het westen, waar men het onbekende binnenland heeft, zijn dc grenzen onbe-
paald. Een gedeelte van deze oostkust wordt ingenomen door de oudsre kolo-
nie der liritten in Nieuw-Holland , welke insgelijks den naam van Nieuw-Zutd-
]Vales draagt, en aanvankelijk als eene kolonie voor misdadigers gesticht werd.
Iu 1787 zeilde het eerste transport misdadigers uit Engeland derwaarts, en sedert
is deze kolonie zoo toegenomen, dat daar, waar zich voorheen slechts woeste
streken bevonden, thans volkrijke Fteden en dorpen zijn verrezen, en do onge-
baande wonden voor vruchtbare akkers, weilanden en vruchttuinen hebben plaats
gemaakt. Men teelt er Europesche graansoorten, peulvruchten, aardappelen,
tabak, hennep, vlas, hop, Europesche groenten, jams en pataten , Europeesch
ooft, waaronder veel perziken, eu edele zuidvruchten, en onderhoudt rundvee,
paarden, schapen, varkens, gelten en tam gevogelte. In den jongsten tijd heeft
het deportatiestelsel van misdadigers naar het vaste land van Australië opgehou-
den. Men zendt ze thans naar de eilanden Van-Diemens-land cn Norfolk, zoo-
dat Nicuw-Znid-Wales geen strafkolonie meer is, eu tlians de belangrijkste ko-
lonie der Britten op Nieuw-Holland is geworden, werwaarts vele landverhuizejs
uit Europa zich begeven. De oppervlakte van deze kolonie is, daar zij geen
grenzen aan de binnenlanden heeft, niet te bepalen; gewoonlijk schat men haar
op 1Ü50 v. m. De handel is zeer aan het opkomen, en wordt gedeeltelijk met
het moederland, gedeeltelijk met Oost-Indië en China, ja ook met Ainerdia en
Nieuw-Zeeland onderhouden. Ook hier heeft men sedert 1851 rijke goudvelden
ontdekt, en wel nog vóór die in Victoria, liet voor het eerst hier bearbeide
goudveld, ten westen van Bathurst, noemde men Ophir; rijker echter is de goud-
streek Turon; doch zij moeten voor de goudvelden van Victoria onderdoen.
De Engelschen, die door de rijke goudproductie in het zuiden van Nieuw-
Holland aangemoedigd werden om verdere ontdekkingsreizen te doen in dit vijfde
werelddeel, besloten voor eenigen tijd, eene expeditie te zenden in het noorde-
lijk gedeelte des lands, dat nog geheel onbekend was, in de hoop van daar
streken te vinden, die even zoo goudrijk en vruchtbaar zijn zouden, als het zui-
den. Deze expeditie, geplaatst onder de leiding van Guegojiy, is dan ook in
het begin van 1857 aau de noordkust, nabij de monding van dc rivier de Vic-
toria, iian land gezet. Men verwachtte, dat men, deze rivier opvarende, tot iu
het binnenste des lands zou kunnen doordringen; doch zij werd weldra bevonden
slechts eene geringe uitgestrektheid te hebben. Men kwam eerst in eene on-
vruchtbare landstreek, waar de plantengroei zeer schaarsch was, cn waar men
noch mensch noch dier zag, en eindelijk, na 350 mijlen doorgedrongen te zijn,
aan eene woestijn, die misschien meer dan 900 mijlen breedte heeft, geheel wa-
terloos en woest: eene ware woestijn van Sahara. De expeditie is daarop naar
de zeekust tciuggekeerd, en de hoop, om in Noord-Australië even bevoorregto
streken te vinden, als men in Zuid-Australie heeft aangetroffen, is dus geheel
teleurgesteld.
De kolonie stoat, onder eenen gouverneur-generaal. Nevens den gouverneur
bestaat een voltrekkende raad, die bij elke belangrijke gele;;enheid moet worden
geraadpleegd. Voorts zijn er drie hooge regtbanken, de civiele, de criminele
cn de vice-admiraliteits-regibank. Van de 22 graafschappen , waaruit do kolonie
voor eenige jaren bestond, doch wier getal aanmerkelijk vermeerderd is, voeren
wij de vo'gende aan:
1. C uni berlan d. Dit ligt tusselien Northumberland en Camden, heeft ten
oosten do zee, die hier de inhammen de Broken-baai, Port-Jackson, de Botany-
haai Qw Port-Hacking maakt, cn ten westen dc Blaauwe bergen. De grond, die
uit eene golvende viakte beslaat, is aan de kust dor en zaiidig. Sydney, de
hoofdst. van Nieuw-Zuid-Wales en residentie van den gouverneur-generHal en
andere hooge autoriteiten, ligt ten zuiden van de heerlijke Port-Jackson-haai , en
wordt door drie forten bestreken. Zij heeft breede en regte straten, telt vele aan-
zienlijke gebouwen, en heeft 60,000 inw. Andere steden zijn: Parawaia, aan de
zelfde baai, met veel nijverheid en 12,000 inw.; voorts ivindsor, Liverpool eu
Richnond.
2. Camdcn, ten zuiden van Cumberland, is bekend door de groote zooge-
naaindc (^ov-pastures (kocdriften), een district van 60,000 acres, waar zich bet
nnidvee zeer vermeerderd heeft, liet nistrict II la-war ra, met dc stad- en zco-