Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20 EUUOFA.
Dg Portugesclie taal is, even als de Spaansclie, eene dochter van
de Uomanische, zijnde een gemoderniseerd Latijn, doch met vele Ara-
bische woorden vermengd. Zij verschilt echter in de uitspraak zoo
zeer van de Spaansche, dat Portugezen en Spanjaarden elkander niet
verstaan kunnen, indien zij elkanders taal niet geleerd hebben. De
alleenheerschende godsdienst is de Roomsch-Katholieke.
Het fabriekwezen is in Portugal nog zeer ten achteren, en er
ontbreekt inzonderheid alles, wat door eenen beteren smaak in dc
schoone kunsten elders bewerkt wordt. De voornaamste manufacturen
bestaan uit zijde en katoen. Den meesten ijver leggen de Portugezen
aan den dag voor den koophandel, ten aanzien van welken echter
do waarde van den invoer die van den uitvoer verre overtreft. De
handel ter zee wordt hoofdzakelijk met Engeland gedreven, welk land
aan Portugal alle behoeften toevoert. De binnenhandel wordt vooral
moeijelijk gemaakt door de slechte wegen, die het land doorsnijden.
Portugal Avordt verdeeld in de navolgende 8 provinciën, als:
tramadvra met 800,000, Oppcr-Beira met 300,000, Neder-Beira met
332,000, Minho met 490,000, Douro met 870,000, Traz-os-Montes met
310,000, Alem Tejo (spr. Alen Tezjoe) met 286,000, en Algarviii met
140,500 be-woners, welke laatste de kleinste dezer provinciën is.
Deze provinciën zijn weder verdeeld in 17 districten. De voornaam-
ste steden zijn:
1. In de provincie E s t r a m a d u r a :
Lissabon (Lisboa) ^ de hoofdstad des rijks en residentie des konings, aan den
wijden mond van den Taag, en in eene schoone landstreek op verscheidene heu-
velen gebouwd, is 1 mijl lang, i mijl breed, en heeft 300,000 inwoners, wier
voornaamste bestaanmiddelen handel en scheepvaart zijn. De stad, die met Kon-
Rtantinopel, Napels en Stockholm tot de schoonst gelegene hoofdstede behoort,
heeft muren noch poorten, maar wordi, even als de haven, door eenige kasteden
en andere vestingwerken verdedigd, waaronder het kasteel Belem behoort, in Lis-
sabons voorstad van dezen naam gelegen. Vele straten hellen zeer schuins af, ten
gevolge van de bergachtige ligging; de schoonste zijn die, welke men in de nabijheid
van den Taag vindt. Woningen, die zich door uiterlijke pracht kenmerken, heeft men
er niet; de huizen der aanzienlijken onderscheiden zicii alleen door hunnen groote-
ren onivang. liet westelijk gedeelte is sedert de verschrikkelijke aardbeving van 1755
Iraai weder o])gebouwd; het oostelijke daarentegen heeft nog een somber aanzien.
Vijf mijlen van deze stad ligt het vlek Maf ra ^ mei een zeer groot en prachtig
klooster, tevens een koninklijk lustslot. Bit gansche gebouw heefr 860 vertrekken
en 5200 vensters. Cintrny vlek met een kon. paleis en 4000 inw., aan de afhelling
van het Cintra-gebergte , is wegens zijne gezonde lucht beroemd. Men heeft er
een kurkklooster , WHarvan de wanden der in eene rots uitgehouwene cellen met
kurk overtrokken zijn. Tori-es vedras, st. met 3500 inw., ligt in eene vruchtbare
streek. Setubal of St. Ubes, met 15,000 inw., ligt ter plaatse, waar de Sado in
zee vloeit. Met het zeehout, dat hier overvloedig bereid wordt, drijft zij belangrij-
ken handel. Saniarem heeft 8000, Leiria 2000, Ourem 4500, Thomao^l^Oy Abran-
hs 5000, Peniche 2500, Caldas 2000 en Obidos 5500 inw.
2. In de provincie Opper-Beira:
Viseu (spr. Viseoe), slecht gebouwde hoofdst. in eene schoone vlakte, heeft
10,000, Lamego 9000, Almeida (spr. Almede) 3000 inw.;
3. In de provincie Neder-Beira:
Castello branco, versterkt vlek met 7000 inw., is de hoofdpl. Giiarda, aan den
Mondego, heeft 4000 inw. Finhei (spr. Pienjel) 2800, Linhares en Uuarda ieder
2700 inw.
4. In de provincie Minho:
Bragay hoofdst. aan de Desta, met 15,000 inw., was dc residentie der Sue-
vische' koningen vauj^411 tot 585. IVüïj«, aan den mond van de Lima, heeft 8000
inw. Guimaraes (spr. gimarangs) 9000 inw.; residentie der koningen van Portugal
van 1109 tot 1511.