Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lïHAZILUï. ^ö'y
eenen breeden inoud hi de Atlantische Zee vloeit, vereenigt zich
vooraf' nog een arm van den Maranjon; 3) de liio Francisco,
die liier in liet hind ontspringt, en zich in de Athintische zee
stort; 41 de Paraguay, die mede alhier een aanvang neemt, en na
de vereeniging met de Parana zijnen naam verliest; 5) de almede
hier te lande ontspruitende Parana, welke, na hare zamenvloeijing
met den Uruguay, die ook in Brazilië ontstaat, den naam van la
Plata bekomt. Het meer dos Palos is een groot kustmeer. Ook
behooren hier voor een gedeelte de groote moerassen of' lagunen
vau Jarayes (spr. Zjai;ajes}.
Het noordelijk gedeelte van Jirazllië bestaat uit onmetelijke vlakten,
welke groote bosschen bevatten cn eenen allervruchtbaarsten grond
hebben, die echter weinig l>ebouwd is. Het zuidelijk cn grooter
gedeelte (nagenoeg van geheel Brazilië) is, een smal, vlak kust-
land uitgezonderd, een hoogland, dat uit vele gebergten bestaat,
die hare rigting in het algemeen van het noorden naar het zuiden
hebben, en met de Cordillera's in geen verband schijnen te staan,
waarvoor zij ook in hoogte verre moeten onderdoen, naardien de
hoogste der ]5raziliaansche bergen nog niet volkomen 6000 voet be-
reikt. Het klimaat is aangenaam en gematigd, daar de hitte, deels
door de hooge ligging des lands, deels aan de kusten door deland-
en zeewinden, getemperd wordt. Men heeft er twee jaargetijden,
het natte en het drooge.
IJe producten zijn talrijk: goud, diamanten (de grootste diamant
des aardbodems is uit Brazilië), andere edelgesteenten; voorts zeer
veel vee, dat alleen om de hulden geslagt wordt, wilde dieren,
velerlei gevogelte (kolibrletjes, rozenroode lepelaars), keurige ka-
jïellen, lastige insekten (muskieten, carabato^s), cochenille, bijen,
sciilldpadden, walvisschen, tabak, yams. maniok, katoen, aardap-
pelen, kofftj, suiker, cacao, cassia, sassaparllle, jalappe, ipecacu-
anha, kina, thee van Paraguay, tiians ook Chinesche thee, waarvan
men den aanbouw met goed geluk beproefd heeft, pisang, Avljn,
ooft, zuidvruchten, balsem- en gomboomen, indigo, kokosboomen,
braziliehout, mahagonieliout, andere fraaije houtsoorten, enz.
Ue bewonei*s zijn gedeeltelijk blanken, of hunne afstammelingen
van velerlei natiën, vooral van Portugezen, deels negerslaven en
vrije kleurlingen , deels ook Indianen , die aan den staat onderworpen
zijn. Er zijn in het binnenland echter ook nog onafhankelijke In-
dianen, Tapnya's of Gentió^ s geheeten, van welke meer dan 100
stammen bestaan, en die meest de oevers van de rivier der Ama-
zonen en van den Paraguay bewonen. Het zijn nomaden, die hun
onderhoud vinden in jagt, visscherij, wilden honig en de wortels
en vruchten der bosschen. De meeste dezer stammen gaan geheel
naakt, en eten het vleesch hunner gedoode vijanden. Hunne wo-
ningen liggen veelal in het binnenste der ongebaande wouden ver-
scholen; tot hen behooren de Botocuden, de Paris, enz.
De godsdienst des lands is de Roomsch-Katholieke De industrie
•is nog zeer ten achteren. De handel is van veel belang, en wordt
hoofdzakelijk gedreven met Engelschen en Noord-Amerikanen.
Het rijk bevat de volgende 10 ])rovinciën ;
l cn t>. Pnrn cn AniRZonns (voorheen Rio negro). Poze noordelijkste en
grootste provinciën' des rijks hebben haren naam naar de twee aanzienlijke stroo-
men vun gclijkcMj naam,*-en bestaan uil uitgestrekte vlakten, die in den tropischcn
23*