Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
j.jpi .! ii.i i..i.lil!.i. ii.liiniu
iS EUROPA.
deelen in West- en Oost-Europa, Araai'vau het eerste wel dubbel zoo
sterk bevolkt is als het tweede. Da scheidingslinie dezer twee dee-
len gaat af van de Witte zee, door den mond van de Finlandsche
golf, tot aan de noordkust van de Adriatische zee.
I. West-Europa bevat:
1. Het F(/renesohe schiereiland^ Portugal en Spanje.
2. De Alpenlanden:
a. West-Alpenland y Frankrijk.
b. Zuid'Alpenland, Italië.
c. Noord'Alpenlanden^ Zwitserland, Duitschland, België en
de Nederlanden.
3. De Noordzee-edanden^ Groot-Brittanje, Ierland, de Far-
öer en IJsland.
4. De Oostzee-landen^ Denemarken, Noorwegen, Zweden en
Pruissen, - '
II. Oost-Europa bevat:
1. De Noord'Karpatische landen^ Kusland, benevens Polen en
Gallicië.
2, De Zuid'Karpatische landen^ Hongarije, in eenen ruimen
zin, Griekenland en Turkije.
PORTVOIIj.
Dit koningrijk, aan den zuidwesthoek van Europa, grenst ten
noorden en oosten aan Spanje, en ten zuiden en westen aan de At-
lantische zee. De oppervlakte beslaat bijna 1660 v. mijlen. Do be-
volking bedraagt bijna 3} millioen zielen.
Portugal deelde tot aan de 12de eenw in het lot van Spanje. Eerst door Kelten
bewoond, vervolgens onder den naam Lusitani'é door de liomeinen veroverd en
geromanis-eerd, ten tijde der volksverhuizingen door Germanen, sedert de 8&te
oeuw ook door Arabieren overstroomd, geraakte in bet midden der llde eeuw
het land tusschen Minho en Douro onder de heerschappij van Fkrdinand I van
Castilië. Diens opvolger Alphonsüs VI gaf aan graaf XIenduik van Bourgon-
dié, een afstammeling van koning Robekt van Frankrijk , die in het land gekomen
■was om de ongeloovigen te bestrijden, en Therese, eene dochter van den Casti-
liaanschen koning, gehuwd had, een gedeelte van het zoo even genoemde land
in leen. Om dezen tijd komt dan ook eerst de naam Portitcale voor, naar de
toenmaals belangrijkste stad Porto [Partus Galloruvi of Callaicorum) dus genoemd.
Graaf Henörik veroverde nog meer land tusschen Douro en Minho, vestigde na
den dood van Alphonsds (1109) zijne heerschappij onafhankelijk, en noemde zich
graaf en heer van geheel Portugal. Na zijnen dood (1112) voerde eerst Thkrese,
in naam van haren tweejarigen zoon AlphonsusI, het bewind, doch in 1128 ont-
rukte deze haar de magt, en bevestigde zijnen troon door gelukkige togten tegen
de Arabieren. Na de overwinning bij'Ourique (1139) door het volk als koning be-
groet, breidde hij door veroveringen zijn rijk uit, en wist zich tegen de aanspra-
ken der Spaansche koningen van Castilië en Leon staande te houden. De cortes
van Lamego gaven den staat, als welks grondvester Alphonsds beschouwd moet
worden, zijne inwendige organisatie. Van nu af tot 1383 regeerde dit «cA/e, en
van toen tot 1580 het zoogenoemd onechte Bourgondische huis, tot dat in 1580,
toen met koning Hendrik de mannelijke linie van dit huis uitstierf, Philips II
van Spanje aanspraak op den troon maakte, en Portugal door eene legermagt
onder bevel van den hertog van Al va deed bezetten. Tot aan 1640 duurde deze
noodlottige vereeniging met Spanje, toen de Portugezen het juk van den schouder
wierpen, en het huis van Bragan9a op den troon plaatsten, dat nu nog in Por-
tugal regeert, omdat zij de eersten of in dat oogenblik de eenigen waren, dio
zich vcrzetteden tegen het continentale stelsel. Van 1807 tot 1814 streed het tegen
de Franschen. Na den dood van Jan VX (1826) stond diens opvolger Pkdko I,
toen keizer van Brazilië, Portugal af aan zijne dochter Maria da Gloria. In 1828
•echter maakte zich Pedro's broeder Miguel van het bewind meester, cn regeerde.