Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
de veueenjgde staten van miduen- of centraal-amerika. 337
Amerika, en wel met Columbia, verbonden. Men heeft hier het
groote meer Nicaragua, liet getal bewoners, die uit blanken, kleur-
lingen en Indianen bestaan, bedraagt 2| millioen. De grond, niet-
tegenstaande hij van de Cordillera's wordt doorsneden, is grooten-
deels vruchtbaar. Er weiden tallooze kudden, en men kweekt er
koren, mais, rijst, keerkringsvruchten, tabak, suiker, katoen, ca-
cao en besten indigo. Ook ontbreekt het er niet aan bosschen en
kostbare mineralen, waaronder veel goud. De kunstvlijt staat ech-
ter nog op eenen lagen trap.
Centraal-Amerika bestaat uit 5 afzonderlijke republieken of sta-
ten, wier regeringsvorm met dien van Mejico overeenkomt. Zij
behoorden voorheen tot Spaansch Nöord-Amerika, en maakten het
kapitein-generaalschap Guatemala uit. In 1821 verklaarden zij zich
vrij, en namen iu 1823 hunnen tegenwoordigen naam aan. Zij zijn
de volgende:
1. Guatemala, 3200 v. m., met GOO,000 bew. (10,000 blanken,
450,000 Indianen en 140,000 kleurlingen).
Nieuw-Guatemaln , nieuwe, fraaije lioofilst., in eene vruchtbare vlakte, met 60.000
inw. Zij is de zetel van een aartsbisschop, en heeft eene hoogeschool en sterken
transito-handel. Vier mijlen vandaar stond Oud-Guatemala, in 1775 door eene
aardbeving verwoest. Istape is eene havenstad aan den Grooten oceaan. Het dorp
JUsquipulas, met 2000 inw.. heeft eene groote jaarmarkt en is eene beroemde bede-
vaartplaats. Chiquimula, in een hoog «jelegen dal, heeft 6000 inw. Jzahal is eene
haven aan den Goifo Dulcc. De stad Cohan, aan den Cohaban, heeft 12,000 In-
diaansche inw, Quezaltenango is eene stad vol niiverheid, met 20,000 inw., meestal
Indianen. Totonicapan heeft 15,000 inw. Santo Tomas, aan de baai van Honduras,
is eene kolonie van Belgen cn Duitschers.
2. San Salvador, 450 v. m., met 300,000 bew, (5000 blanken,
150,000 Indianen en 145,000 kleurlingen).
San Salvador, in eene Pchoone streek aan den voet van eenen vulkaan, is in
April 1854 door eene aai'dbeving geheel vernield. De bevolking bedroeg vóór de
ramp 18,000 zielen. De stad werd in 1550 door Spaansche uitgewekenen gesticht,
en eenige malen door aardbevingen geteisterd, vooral in 1659. maar nooit geheel
verwoest. Somonate en San M'guel, ieder met 10,000, en Cojutepec met 15 000
inw., zijn steden met veel nijverheid. Acajutta en JiqiUlisco zijn havens aau den
Grooten oceaan.
3. Honduras, zonder de landen der Indianen, groot 1518 v.m.
met 200 000 bew. (4000 blanken, 60,000 Indianen en 136,000 kleur-
üngen).
Comayagua of Valladoh'd la nueva, de hoofdst., heeft 15,000 inw. Gracias heeft
3500, Ömoa 1500, Trujillo 2000 inw. In bet westen van dezen stant ligt het dal
van Copan, beroemd wegens de uitgebreide ruïnen eener oude Indiaansche stad,
en den uitmuntenden tabak, die hier groeit. Tegucigalpa, aan de zuid-afhelling der
Cordillera's, is de bloeijendste stad van den geheelen staat In dc Conchagua-
baai, tegenover den mond van den San Lorenzo, ligt het eiland Tigre. met de
vrijhaven Amapala, Aan de noordkust van Honduras liggen eenige eilandjes,
waaronder Roatan, Bonacca en ütilla de voornaamsten zijn. In 1851 nariien de
Britten deze eilanden in bezit, doch hebben die thans weder verlaten. De ten o.
van den staat Honduras zich langs de Atlantische zee uitstrekkende 3000 v. ra.
groote landstreek, van kaap Honduras tot kaap Gracias a Dios, draagt iu den
jongsten tijd den naam van Mosquito-kust. De Britten beweren hierover het
beschermregt te hebben, terwijl hun consul eerst te Blewjield (eene kolonie aan
den mond van den Escondido) resideerde; thans is zijne residentie te Greytown
{San Juan de Nicaragua). Dit nog tamelyk onbekende Mosquiio-land wordt ge-
deeltelijk door wilde Indianen, gedeeltelijk door weggcloopeu negers en sambo's
(kleurlingen van negers met Indiaansche vrouwen) bewoond. Op eenigen afstand
van dc oostkust ligt het vrij groote eiland Santa Catalina.
22