Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
llJUi ...J, IL ^-.'a^'l^giqggwg
336 AMERIKA.
worden toegestaan om liont te vellen, doch die zij thans met alle grondrcgten
bezitten, en waaruit zij aanzienlijke hoeveelheden mahagoni-hout uitvoeren. Deze
bezitting beslaat 240 v. m., doch heeft slechts 12,000 inw., blanken, negers en
mulatten. 3)c hoofdst. Balize, aan de rivier van gelijken naam. heeft 5000 inw.
20. De staat Cbiapa, vroeger tot Guatemala behoorende, is deels eene hoog-
vlakte, deels een vlak kustland, beslaat 1511 v. m. en telt 145,000 bew. Cïvdad
de las Casasy de hoofdst. in eene onvruchtbare vlakte, heeft eene universiteit, eene
hoofdkerk met een monument voor Las Casas en 6500 inw. Nabij het dorp Pa~
lengue, dat 4000 inw. telt, heeft men de beroemde bouwvallen van de oude stad
Ciuhuacan, welke mijl in omtrek schijnt gehad te hebben.
21. De staat Oajaca, 1670 v. m. groot, met 52,600 bew., is een bergland,
welks hoofdproduct cochenille is; ook heeft men er edele metalen. Oajaca, fraai
gebouwde hoofdst. op eene bekoorlijke hoofdvlakte, heett vele fabrieken en 25,000
inw. Tehuanlepec is eene havenstad aan den Grooten oceaan met 14,000 inw.
Andere havens zijn: Santa Cruz de Huatxdco en Puerto escondido.
22. De staat Puebla, groot 961 v. m. , met 580,000 bew., is gedeeltelijk een
kustland aan den Grooten oceaan, gedeeltelijk eene hoogvlakte, waar zich de
hooge Popocatepetl verheft. Puebla de los Angelos, de hoofdst. en een der schoon-
ste steden van Amerika, met breede regto straten, in een dal aan de Franci»co
rivier, heeft 60 kerken, waaronder de prachtige hoofdkerk, vele kloosters en
andere gebouwen, en 75,000 inw., voorts vele katoenspinnerijen, weverijen en andere
fabrieken, benevens aanzienlijken handel. Cholula heeft 6000 inw. eo in de na-
bijheid tempels van de oude Mejicancn. Tehuacan, met 10,000 inw., is de zetel
van een krijgsgerigt.
Behalvo deze 21 staten en het bonds-district, behooren nog do
volgende 3 gebieden tot de Mojicaansche unie,
1. Het gebied Tlascala, binnen den omvang van den staat Puebla, met ruim
80,000 bew , meestal Indianen, die reeds onder de Spanjaarden zelve vrijheden
en voorregten genoten, zich door hunne industrie onderscheiden, en waartoe 22
kersspclen, 110 dorpen en 139 meijerijen behooren. Tlascala, met 35,000 inw.,
was eens de groote hoofdst. eener republiek, die het eerst onder alle Mejicaan-
schc steden zich met de Spanjaarden verbond, toen die in Mejico landden.
2. Ilet gebied Co li ma, binnen den omvang van den staat Jalisco, heeft een
zeer vruchtbaren grond, rijke mijnwerken , bijzonder winstgevendekatoenplantaadjes
en G2,000 bew. Colima, onder den nog rookenden, 9600 voet hoogen vulkaan
Colima en aan de rivier van gelijken naam, in eene vruchtbare vlakte , hceft 32,000
inw. De haven Puerto de Manzanillo, aan den Grooten oceaan, ligt 10 m. ten
westen van Colima.
3. Ilet gebied Neder- of O ud-C alifornië bestaat uit een 2200 v. m. groot
schiereiland, dat 12,000 bew. telt. Het strekt zich van kaap San Lucas, het zui-
delijkste punt, in eene lengte van 180 mijlen , tot aan den mond van den Colorado
uit, heeft ten westen den Grooten oceaan en ten oosten den golf van Californië,
en wordt van eene bergketen doorsneden. Het land, dat zeer vruchtbaar is en
ook rijke schatten uit het mineraalrijk bevat, is bijna onbebouwd. Tot in den
jongsten tijd leefden er zoogenaamd bekeerde Indianen onder het drukkende juk
der monniken, die zich hier als zendelingen ophielden. Thans echter zijn door
de wetten der Mejicaanschc republiek alle Indianen vrij verklaard, raet bepaling
dat de landerijen der zendelingschappen, welke de Indianen voor de monniken
moesten bearbeiden, zouden verdeeld worden. Men is echter genoodzaakt geweest
van dezen maatregel terug te komen, daar de Indianen, eenmaal vrij zijnde, hand
noch vinger uitstaken; men heeft hen dus aan de zendelingschappen maar weer
overgelaten. La Paz is de hoofdplaats, met 5000 inw. Tot dit gebied behoort nog
het aan dc kust vau den staat Sonora gelegen eiland Tiburon, dat door Indianeu
bewoond is.
»s: VEREEWIC^niC iSXATEIir VAM OF
CËMTRAAIi-AjTIËRIIiA.
Deze maken eene smalle landstreek uit van 9600 vierk. mijlen,
aan de eene zijde door den Grooten en aan den anderen kant door
den Atlantischen oceaan bespoeld, ten noordwesten aan Mejico gren-
zende, en ten zuidoosten door de landengte van Panama met Zuid-