Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE REPUBLIEK MEJICO. 333
en de Ttio Colorado in de Purperzee of golf van Californiö. Ook do
Roode rivier, een aanzienlijke tak van den Missisippi, stroomt voor
een gedeelte door dit land, en is op eene groote uitgestrektheid de
grensrivier tusschen hetzelve en de Vereenigde Staten van Noord-
Amerika. In het zuiden van Mejico heeft men den Rio Tolotlan en
den Rio grande de Santiago, welke door de vereenigde rivieren Laxa
en Lerma bij Salamanca ontstaat, het Chapala-meer doorloopt, en
zich met twee monden in den Grooten oceaan ontlast. Onder de meren
verdient opmerking het meer van Chapala, in den Btaat Jalisco,dat
hl V. m. beslaat. Twee meren, die voel grooter zijn en in de lan-
den der vrije Indianen liggen, het meer Timpaaugos en hot meer
Tejugo, zijn nog weinig bekend.
Ue bergketen der CordiUera's de los Andes bedekt een groot ge-
deelte des lands; hoezeer zich hoog boven de oppervlakte der zee
verheffende, maken zij nogtans eene uitgestrekte, zamenhangende
bergvlakte uit, slechts zelden door tusschengelegene dalen afgebroken.
Er zijn niettemin ook hooge, met sneeuw bedekte toppen. De hoog-
ste is de Popocateptl, een vulkaan en bovendien een der hoogste ber-
gen van Amerika. In het noorden verkrijgen de CordiUera's den
naam van Siërra 31adre, en verdeelen zich in drie ketens, waarvan
de middelste in het gebied der Vereenigde Noord-Amerikaansche
Staten onder den naam van Rotsgebergte bekend is. De oostkust is
laag en ongezond; de streken aan do westkust zijn hooger; het bin-
nenland is aangenaam en vruchtbaar. Het klimaat, dat naar mate
van de gesteldheid cn hoogte des lands verschilt, is deels zeer heet,
deels gematigd, en ook wel ruw.
De producten zijn: velerlei wilde dieren, galwespen, cochenille,
pareloesters, purperslakken, vele soorten van visch, koren, mais,
tuingewassen, maniok, aardappelen, agaven, bananen of pisang,
Europisch ooft, zuidvruchten, wijn, suiker, koffij, katoen, cacao,
vanille, indigo, campechehout, tabak, sassaparille, jalappe, uitmun-
tend werkhout, belangrijke voortbrengselen uit het mineraalrijk, na-
melijk alle soorten van metalen (waaronder veel goud cn zilver),
marmer, smaragden, aluin, vitriool, zout, enz.
De voornaamste industrie bestaat in mijnontginning. Hot grootste
gedeelte dor fabriekwaren wordt door Engelschen geleverd. De handel
is van gewigt en wordt meest door Engelschen en Noord-Amerika-
nen gedreven.
De bewoners zijn gedeeltelijk blanken, gedeeltelijk kleurlingen,
gedeeltelijk Indianen, en een klein gotal negers, die echter vrij zijn,
daar do slavernij is afgeschaft.
Do heerschende godsdienst is do Iloomsch-Katholieke, welke ook
de Indianen belijden. IMon spreekt ruim 20, somtijds geheel van
elkander verschillende talon. Vele Indianen hebben zich in vasto
woonplaatsen nedergezet, en houden zich, op do Europosche wijze,
met landbouw en anderen arbeid bezig; sommige hebben ook eeno
nomadische levenswijze, cn bestaan van jagt en roof.
Do republiek Mejico bevat 21 staten, 1 bondsdistrict en 3 ge-
bieden.
1. Ilet bondsdistrict bevat de hoofdst. der republiek, met een gebied van
2 m. in omtrek en eene bevolking van 350,000 zielen. Daarin Mejico, hoofdst.
der geheele republiek en zetel der regering, op eene bekoorlijke hoogvlakte ge-
legen, tusschen de meren Tezeuco en Jochimilco (spr. Gootsjimielkoj, is ceno