Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
332 AMkiïIKA.
hot veel grooter zuidelijk gedeelte, vao 42"* tot 49" n. br., den Ver-
eenigde Staten toeviel on het gebied Oregon vormde j maar sedert
kort heeft men hieruit twee gebieden gevormd, namelijk Oregon,
dat het zuidelijk gedeelte van het oude Oregon, en Washington, dat
het noordelijk gedeelte cr van bevat. Deze beide gebieden beslaan
1G,10G v.m., en grenzen ten noorden aan de Britsche bezittingen, ten
oosten aan het gebied Nebraska, ten zuiden aan het gebied Utah en
den staat Californië, en ten westen aan den Grooten oceaan. De
hoofdrivier is do Oregon of Columbia, die hier eenigo zijtakken op-
neemt. Behalve dezen hoofdstroom, heeft men hier nog vele andere
rivieren en meren, die dit land bevochtigen, dat, wat zijne natuur-
lijke gesteldheid betreft, uit drie verschillende deelen bestaat, na-
melijk: 1. het knstland, zijnde het vruchtbaarste gedeelte, dat door
eene bergketen (de Cascade-bergen, met toppen van 10 a 12,000 voetj
van het binnenland is gescheiden; 2. het eene hoogvlakte vormende
binnenland, dat voor een gedeelte vruchtbare dalen, goede weilan-
den en fraaije bosschen, maar ook in het zuiden groote uitgestrekt-
heden onvruchtbaar land heeft; en 3. do hoogoLakte tusschen de
Blaauwe bergen eii het Kotsgebergte, over het geheel eene onbe-
woonbare woestenij. Onder de verschillende Indiaansche stammen
heeft men de Platkoppen ^ de Deuknemen, do Tsjinonks cn do Slang-
Indianen, De blanke bevolking wordt niet hooger geschat dan op
25,000 zielen.
Oregon'cit^, tot dusverre hoofdst. van het gebied Oregon, aan den "Wallamet,
heeft 1500 mw. Aan de andere zijde der rivier heeft men het stadje Linc^citij'
Portland met 8000 inw. Het stadje Salem is thans de zetel der regering. Oud*
Astoria, Neder-Astoria en Opper-Astoria zijn stadjes ia de nabijheid van den
mond der Columbia. Het stadje Plymouth heeft 6Uü inw. Fort Vau'Couver, aan
de Columbia, in 1824 door de iludsonsbaai-eompagnie gebouwd, heeft met het
daarbij liggende dorp lOOO inw. Andere plaatsen zijn Pacific-city, Fort JSisqually,
Fort Walla-tcalla, Fort Boisé cn Fort Hall, alle handelsposten.
De buitenlandsche bezittingen van de Vereenigde Staten,
bepalen zich tot de bloeijende negerkolonio Liberia, in Afrika.
REPlJBIilKK JtlE JICO.
Deze grenst aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, de
Golf van Mejico, Guatemala en den Grooten oceaan, beslaat 50,000
V. m. en heeft 7* mill. bewoners.
Mejico (spr. Mcgiko), in 1521 door Cortez in bezit genomen, was onder den
naam van Éieuio-Spanje eene Spaansche kolonie tot 1809. Toen stond het tegen
het moederland op, en werd onatliankelijk in 1824. Van 1824 tot 1835 was dc
staatsregeling op de zelfde leest geschoeid, als die van de Vereenigde Staten.
Iu 1835 werden de toenmalige 19 afzonderlijke staten tot ééne republiek vereenigd.
Hieruit werden woelingen geboren, en Tejas zoowel als het schiereiland Yucaian
(spr. Joekatan) scheidden zich van de republiek af. Het opnemen van Tejas onder
de Vereenigde Staten had eenen oorlog ten gevolge, waarbij Nieuw-Mejico cn
Opper-Californië, ten noorden van den Rio del Norte, door de Vereenigde Staten
werden bezet, en in 1840 door Mejico aan hen afgestaan. Yucatan, dat zich in
1841 van Mejico onafhankelijk verklaarde, vereenigde cr zich in 1844 weder mede.
In 1846 scheidde het zich weder af; doch Mejico erkent het niet als een afzon-
derlijken staat.
Dc Itio del Norte of Rio Bravo ontlast zich iu de Golf van Mejico,