Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE VEREENIGDE STATEN VAN NOOKD-AMEKIKA. 329
Het klimaat is gezond, maar zeer verscliillend: liet zuidelijk ge-
deelte heeft heete zomers en korte, strenge winters, terwijl in het
noorden de winter veel langer duurt. De grond is van nature zeer
vruchtbaar,"maar'grootendeels nog onbebouwd. Koloniën van blan-
ken komen nog maar zeldzaam vooi'. Behalve eenige kleine steden,
wier getal echter allengs toeneemt, bevinden zich hier enkele zooge-
naamde forten der Noord-Amerikanen ; men moet zich hieronder ech-
ter geen militaire forton voorstellen, maar handclsforten, door dc
handelmaatschappijen gebouwd en met manschap bezet, om een veilig
depót voor goederen te hebben en er ruilhandel met de Indianen
te kunnen drijven.
Het grootste gedeelte dezer ontzaggelijke landstreek is nog bevolkt
door daarin rondzwervende Indianen, die in vele stammen ver-
deeld zijn, tusschen welke eeuwige vijandschap heerscht. Zij leven
meestal van de jagt, inzonderheid van de buffeljagt, en iedere stam
beschouwt een uitgebreid stuk gronds, met onbepaalde grenzen, als
zijn land. Do talrijkste van do hier rondzwervende Indianen zijn
do Platkoppen, dc Slang-Indianen, de Zwartuoeten, de Osagen, de
Kansas, de Pawwies, de Sioux , de Aisinibolen, de Crows, de Rikaras
en de Dikbuiken. Tot de krijgshaftigsto stammen der Indianen be-
hooren de Navago's, de Apaches en de Gomanches ; zij zijn bekwame
ruiters en zeer dapper. Tot de stammen, die in den jongsten tijd
van do ten oosten van den Missisippi gelegene staten der unie ge-
noodzaakt zijn geworden naar het westen te verhuizen, en die ge-
deeltelijk het Christendom hebben aangenomen, akkerbouw drijven,
en vaste woningen en scholen hebben, behooren de Creeks, de Tsji-
rokezen, de Tsjokta's, de Tsjikara's, de Seminolen, enz.
De gebieden, die uit deze groote landstreek zijn gevormd, zijnde
volgende 8, waarvan enkele echter nog niet georganiseerd zijn.
1. Het gebied Minnesota, in 1849 gevormd. Het heeft zijnon
naam naar do St; Peters-rivier, welke de Sioux Minne-sota-watapa,
dat is slijkerige rivier, noemen, en grenst ten noorden aan Britsch
Noord-Amerika, ton oosten aan het Boven-meer, ten zuiden aan lowa
en ten westen aan het gebied Nebraska. Hier heeft de Missisippi
zijne bronnen on vormt met den St. Croix een gedeelte der oostgren-
zen ; de westgrenzen worden gevormd door den Missouri en de Wit-
aard-rivier. Behalve deze rivieren, heeft men nog de Minnesota of
St. Peter-rivier, die zich in den Missisippi ontlast, do Sioux, de Z>es-
Moines en de Noord-Roode-riuier. Zeer groot is het getal landmeren,
die meestal met elkander vereenigd zijn. De grootste daaronder zijn
het Bosch-meer en het Regen-meer aan do noordgrenzen, die echter
grootendeels tot Britsch-Amerika behooren; het Buivels-meer, het
Molen-meer, het Leech-meer, enz. Minnesota is grootendeels eene hoog-
vlakte, deels met bosch, deels met gras bedekt. Dit 4000 v. m.
groot gebied, welks vruchtbare grond zeer tot landbouw geschikt
is, heeft niet alleen velerlei voortbrengselen uit het plantenrijk,
maar ook veel wild en visch, en van mineralen lood, koper en ijzer.
Wat de bevolking betreft, het getal Indianen is onbekend, en dat
der blanke kolonisten wordt op 15,000 geschat.
St. Paul, hoofdst. aan den Misissippi, liceft 2500 inw. Mendota en Sl. Anlontj-
r.ily zijn kleine plaatsjes, mede aau den Misissippi. Fort Smdlimj, aan de St.
reter-rivici', heelt eeu garnizoen van unie-troepen.
BÊB