Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
318 AMEUIKA.
welke de Europesche kolonisten in dc 16Je eeuw nog eenige zwakke sporen ont-
dekten. Dat van hen zoo wel als van dc Tolteken en Azteken nog belangrijke
gedenkstukken voorhanden zijn, is reeds hierboven gezegd.
Tijdvak II. Van U92—1773. a. Sebastiaan Cabot hervond in 1497 de reeds
eenige eeuwen te voren door de Noormannen ontdekte oostkust van Noord-
Amerika. b. Onder koningin Elizabüth stichtten de Engelschen in 1585, 1587 en
1590 enkele koloniën, die echtcr spoedig weder verlaten werden, c. Talrijke Brit-
sche koloniën in de 17de eeuw. James-town in Virginië, de eerste blijvende ko-
lonie, door JoiiN Smith in 1607 gesticht» Inzonderheid namen de koloniën toe
sedert de kwaker Wilmam Penn zich in 1682 met omstreeks 2000 geloofsgenoo»
ten in de landstreek nederzette, die naar hem Fennsylvaniê wordt genoemd. Iu
de tweede helft der 17de eeuw werd ook het Hollandschc Niemo-België cn het;
Zweedsche Nieuw-Zweden met het Britsche koloniale land vereenigd. d. Uitbrei-
ding der Britsche bezittingen in de 18de eeuw door het stichten van nieuwe ko-
loniën, door wrcede oorlogen tegen de Indianen, waardoor nieuwe streken lands
werden aangeworven, en door de verovering van het Fransche Niemv-Frankrijk
en een gedeelte van het Fransche Louisiana in 1763. e. De Britsche bezittingen,
in zoo verre zij binnen het gebied der Unie lagen, omvatteden in 1773 alle te-
genwoordige staten tusschen dc Atlantische kust en den Missisippi, met uitzon-
dering van Florida. Zij stonden of onmiddellijk onder de kroon, zoo als Virginia ,
Nieuw-York, Nieuw-Jerscy, Noord- en Zuid-Carolina, óf zij werden volgens de
bij hunne stichting uitgedeelde koninklijke vrijbrieven bestuurd, zoo als de koloniën
iu Nieuw-Engeland, of de eigenaars hadden met dc landerijen hot regt bekomen
om een bestuur aan te stellen en wetten te geven, en zulke eigcnanrs-kolonicu
waren Maryland, het door W. Penn gekoloniseerde Pennsylvanië en het door hem
aangekochte Delaware. De magt van het Britsche parlement bepaalde zich tot het
regelen van handelsbetrekkingen in het belang van het moederland, doch strekte
zich niet uit tot het innen van belastingen en de inwendige wetgevingen.
Tijdvak III. Van 1773—1783. Noord-Amerikaansche vrijheids-oorloir. De re-
den hiervan was ccne poging van het Biitschc parlement, om de koloniën zonder
hare toestemming belastingen op te leggen. De Noord-Amerikanen wierpen op
26 December 1773, te Boston, 342 kisten thee, waarvoor zij inkomend rcj^t moes-
ten betalen, in zee. Afgevaardigden van twaalf staten openden op 5 September
1774 te Philadelphia een nationaal congres, om maatregelen te nemen tegen de
willekeur van het moederland, dat de verzoeken der koloniën afwijzend beant-
woordde. De oorlog brak uit met den slag bij Lexington, op 19 April 1775.
Onafhankelijkheids-verklaring van dertien provinciën op 4 Julij 1776. F«anklin
bewerkt ecn verbond van Frankrijk, Spanje en Holland met Noord-Amerika.
Washington brengt deu oorlog te land tegen Engeland over bet geheel gelukkig
ten einde, terwijl Engeland ter zee op de bondgenooten de overwinning behaalt.
Vorming van een bondgenootschap door de dertien koloniën, onder den naam van
United States of America, op 8 Julij 1778. Erkenning der onafhankelijkheid van
de dertien oude staten door Engeland bij den vrede ic Versailles, op 2 en 3 Sep-
tember 1783 getcekend.
Tijdvak IV. Van 1783 tot heden. Uitvaardiging van de bondsacte, welke tot
dusverre de grondwet der Unie gebleven is, op 17 September 1787. Eerste pre-
sident Washington, van 1789—J792; ten tweeden male president, van 1792—1796.
Vorming van afzonderlijke staten en gebieden met bepaalde wetgeving, van 1787
tot heden. Aankoop van het grootste gedeelte van Fransch Louisiana in 1803.
Ecn uit handelsjaloczij ontstane oorlog met Engeland, zonder voordeden vau
heide zijden, van 1812—1814. Aankoop van het Spaansche Florida in 1819. Ge-
lukkige oorlog met Mejico, wegens de inlijving van Tejas, van 1846—1848; ten
gevolge daarvan moest Mejico niet alleen van Tejas afstand doen, maar ook vau
Nieuw-Mejico, Californië cn Utah afzien. Oregon-verdrag met Engeland op 15
Junij 1846, ten gevolge waarvan 49® n. br. de noordgrens der Unie aau gene ztjdc
van het Kotsgebergtc uitmaakt.
De regeringsvorm is democratisch. Een gebied moet 60,000 bewoners tellen,om
als staat te worden opgenomen; de staten vormen ieder ccne afzonderlijke repu-
bliek, doch gemeenschappelijk het generaal-congres (een senaat en eene kamer van
vertegenwoordigers), benevens het opperste geregtshof. De president wordt voor
vier jaren aangesteld en heeft de uitvoerende magt.
Dit land is zeer "waterrijk, en bevat vele rivieren en meren. De
eersten stroomen (behalve die, welke hunne rigting naar den Groo-
ten oceaan nemen) óf in de Atlantische zee, óf in haren grooten boe-
zem, de golf van Mejico, en wel onmiddelijk of door middel van deu
Missisippi. In de Atlantische zee, welke 3G0 m. lang dc oostkust
dezer staten bespoelt en vele baaijen vormt, waaronder de Chcaupeak-