Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
316 amkiïika.
4230 v. breeden waterval lieol't, van 150 v. val aan de Canadasehe
en 102 v. aan de Nienw-Yorksebe zijde, en bij baren uitloop in dc
Atlantische Zee eenen ruimen zeeboezem vormt. In de St. Laurens
ontlasten zich de aanzienlijke rivieren Oitaxva, of Utaivas, en Sayaeuoy.
Onder de vele meren komen vooral in aanmei'king: het Boveiimeer,
het meer Huron, het meer Michigan, het meer Erie en het meer Onta;rio,
Door middel van een nieuw kanaal, dat de meren Ontario en Erie
vereenigt, heeft men eeno onafgebrokene scheepvaart uit de St. Lau-
rens-rivier tot in het Bovenmeer mogelijk gemaakt. Het land vormt
eene afwisseling van bergketens, groote stroomen en meren, uitge-
strekte bosschen en wijde vlakten, en is over het geheel zeer vrucht-
baar. Canada wordt verdeeld in Opper- of IFest- en Neder- of Oost-
Canada, waarvan het eerste ten noorden der 5 opgenoemde meren
ligt, cn het andere die streken bevat, welke aan de St. Laurens-rivier
liggen, van de Ottawa af, tot aan haren mond. Opper-Canada is over
't geheel vlak, en slechts van heuvelen doorsneden, terwijl Neder-
Canada meerendeels met bergen bedekt is. Het klimaat is gezond,
in Neder-Canada koud, maar in Opper-Canada aangenaam, in welk
laatste de winter ook 2 maanden korter is dan in het eerste. De
producten zijn: tamme huisdieren, pelterij, elanden, wild gevogelte,
visch, walvissclion, zeehonden, koren, tuingewassen, vlas, hennip,
tabak (vooral zeer goed bij Montreal), voortreifelijk hout, suiker-
ahornboomen, ooft, en in de zuidelijke streken wilde wijnstokken,
met kleine, zoete druiven, ijzer, koper, lood, zwavel en steenkolen.
Het aantal bewoners bedraagt omstreeks 1,800,000, eene zeer ge-
ringe bevolking op zulk eene aanmerkelijke uitgestrektheid. Behalve
de Europeanen en hunne afstammelingen, heeft men ook nog enkele
stammen van Indianen of inlanders, als: de Mohawks, die, benevens
de thans geheel uitgestorven Hurons, tot de zoogenoemde zes natiën
of Irakezen behooren, de Algonkinen, de Tsjippeweeërs, de Mikniaks
en de Knisfinos, De gezamenlijke inlanders zullen te naauwernood
eene bevolking van 20 tot 30,000 zielen uitmaken. De industrie is
van geen beteekenis, maar de koophandel van aanbelang. Do voor-
naamste handel bestaat in pelterijen, die men van de wilden in de
binnenlandsche woestenijen ruilt, en scheepstimmerhout, dat iu groo-
ten overvloed naar Engeland gaat.
Neder-Canada. Quebec, versterkte stad in eene roinautisclie streek aan
dc 8t. Laurens, heefi eeiie haven en 60,000 inw. Zij is de zetel van den iCuiho-
Jiekcn en den Protestant^cheu bisschop. Montreal, de grooute stad van Canada,
op een eiland in de St. Laurens, is aan de helling van een 700 v. hoogen berg
gebouwd, heeft eene prachtige K. K. kerk, eene universiteit, eene haven eii
75,000 inw., die veel handel in pelterijen drijven. Les trois Rivieres heeft ijzerfa-
brieken cn 7üU0 cn Sorel scheepsbouw en lbOO inw.
Opper-Canada. Ottawa, nieuwgebouwde stad, aan de rivier van dien naam ,
met 10,000 inw. .is sedert 1 Jan. 1858 de hoofdst. vau geheel Canada. York, se-
dert kort Toronto geheeten, aan bet meer Ontario, heeft 50,000 inw. Sedert 1849
was de zetel der regering van Montreal hier overgeplaatst. Kingston, mede aan
het meer Ontario, met 13,0(10 hiw., is de stapelplaats van den handel tusschen
Montreal en het noordwestelijk Amerika. Niagara, voorheen Neivark, is eeno
regelmatig gebouwde stad aan den mond van de Niagara, aan welke het fort
Missasagua staat. Aan de overzijde, lot de Vereenigde Staten behoorende, slaat
het fort Niagara. Gueiph, nieuw i^tadje aan het meer Ontario, heeft2000 inw. An-
dere steden zijn Goderick, London en Amhcrstbury*
119. IVieiiw-Sicliotland. ir. ]%ieu\%-Bruus\viJk.
Deze 2 gouvernementen, vroeger onder den naam van Akadiehe^-
kend, beslaan 2137 v. m., waarvan 1300 op NieuAv-Brunswijk, 675
op NieuW-Schotland en 112 op Kaap Breton komen. Niéuw-Schot-