Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NOOIÏÜPOOLLANDEN. 315
dcrzcltedcn. Zij noemden hun etablissement, dat aan het zuid-einde van bet eiland
gelegen was, Victoria, en dreven ruilhandel met de inlanders. Grootere belang-
rijkheid verkreeg de kolonie in 1849, toen het geheele eiland door Engeland bij
de Hudsonsbaai-compagnie formeel werd ingelijfd, onder voorwaarde echter, dat
het binnen vijf jaren door hen zoo veel mogelijk zou worden gekoloniseerd. De
voorwaarden, waarop dit zou plaats hebben, waren echter niet gunstig, zoodat
de zaak bijna zonder gevolg bleef, en er misschien weinig meer over gesproken
zou zijn, indien niet het ontdekken van goud aan de Frazer-rivier haar weder
op eens aan het licht had gebragt. Do rijkdom van goud, aan gemelde rivier eu
eenige takken er van, bleek eindelijk zoo groot te wezen, dat hij voor de goud-
mijnen in Californië en Australië niet behoett onder te doen, zoo hij die niet zelfs
overtreft.
Of Victoria de hoofdstad van Nieuw-Caledonië blijven zal, moet de tijd leeren.
Zóó veel is zeker, dat dc ontdekking van het goud aan do Frazer-rivier aan de
goudzoekers den weg over land heeft doen inslaan. Het gevolg hiervan is, dat de
forten of handelsfactorijen der Hudsonsbaai-compagnie zich tot do middelpunten
van steden zullen uitbreiden.
RVSSISCH A^TIKRIKA.
liet Russisch gebied beslaat het noordwestelijk gedeelte van Ame-
rika, is groot circa 44,000 v. m., en heeft 66,000 bewoners. Het
wordt bespoeld door den Grooten Oceaan, de Kamtsjatkische zee
met de Beringstraat, en de IJszee. De bodem is rotsachtig, de kust
met eilanden bezet. Producten zijn: vossen, otters, visch, steenkolen,
koper. Prins-Wales is het zuidelijkste eiland; meer noordelijk heeft
men de George-eilanden, waaronder Sjetka, met de stad Nieuw-Ar-
changel, eeue versterkte haven, de zetel des gouverneurs, en slechts
1500 inw, Ilet schiereiland Afjaska, met vulkanen van 8000 voet
hoog, is de zuidwesthoek van het vaste land. Van hier strekken de
Aleoetische eilanden zich in eene westelijke rigting uit. /ij worden
ook de Katharina-Archipel genoemd, en bestaan uit de Vossen-, de
Adreanovsche-, de Ratten- cn de Sassignan-eilanden, die alle doorgaans
tot Azië gerekend worden.
Deze bezittingen worden beheerd door de Russisch-Amerikaansche
compagnie, volgens een charter der regering. De inlandsche bevolking
bestaat uit Aleoeten, Cariben, Mongolen en Kamtsjadalen. De voornaam-
ste stam zijn echter de Kalasjen, die zich door hunnen vorm merke-
lijk van de overige stammen onderscheiden. Zij hebben een blank
vel, blaauwe oogen, licht haar, en spreken eene eigene taal. Zij zijn
leidzaam, wanneer men hen goed behandelt, maar moedig, als het op
vechten aankomt. Hun getal bedraagt 50,000 zielen. Eigenlijke Rus-
sen heeft men niet meer dan 3000 in de kolonie.
lllflTSClI ]l>OOR»-A:nKRIliA.
Wij verstaan daaronder alleen dat gedeelte van het Engelsche
vasteland in Noord-Amerika, hetwelk een geregeld gouvernementaal
bestuur heeft. Van Britsch Columbia is hierboven reeds gesproken;
het overige grenst ten noorden aan de landen van de lludsonsbaai,
ten oosten aan de Atlantische zee, ten zuiden aan de Vereenigde Sta-
ten van Noord-Amerika, en ten westen aan de landen der Indianen.
Het is nagenoeg 21,000 vierk. mijlen groot, heeft thans 2 millioen
bewoners, en bestaat uit de navolgende gouvernementen:
1 en ir. loeder- en <>pper-Canarta.
Zij bevatten het groote P^ngelsche Canada, dat eeno oppervlakte
van 16,000 vierk. mijlen heeft. De hoofdrivier is dc Si, Laurerm,
die in haren uitgestrekten loop door onderscheidene meren stroomt,
bij het fort Niagara, tusschen do meren Krie en Ontario, eenen