Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
332 AMkiïIKA.
vallen in de IJszee; de Saskaisjeioan met den Nehon (300 m. lang)
stroomen naar de Hndsonsbaai. Onder de talrijke meren heeft men
hier het Slaven-, het Beeren- en het Winipeg-meer.
Deze Iludsonsbaai-landen dragen, in den American Almanac te
zamen den naam van Nieuiv-Brittanje. Daarin wordt de eppervlakto
op 300,000 v. geogr. mijlen, de gezamenlijke bevolking op 66,000
zielen geschat, en York Factory als hoofdplaats opgegeven.
1. Nieuw-Wales (15,400 v. m., met 25,000 bew.), het eigendom
der compagnie, is verdeeld in Noord-iVales, ten westen, en Zuid-
Wales, ten zuiden van de Hndsonsbaai (waarin nog het groote eihind
Southampton). In de Engelsche forten heeft men cirea 3000
Enropeërs.
2. De landen der Indianeu (van tot 70^ n. br.), in het
noorden langs de IJszee, zijn bewoond door Eskimo's, en voor het
overige door Indianen, ruw, krijgszuchtig en verslaafd aan sterken
drank; de geheele bevolking bedraagt misschien 25,000 zielen. De
compagnie heeft verschillende forten m dit haar jagtgebied, zoo als:
de Goede Hoop aan de Mackenzie, Franklin aan het Beerenmeer,
Cliippewayan (spr. Tsjippeweejan), vooral belangrijk, aan het meer
Atabaska.
De Indianen verruilen hunne pelterijen voor wapens, buskruid, brandewijn,
tal>ak, enz. Zij zijn in stammen verdeeld, die onder kaziken staan, cn worden
door bijnamen onderscheiden. Ilct meest beschaafd zijn de Knisteno^s, van den
talrijken stam der Tsjippeivees.
3. Labrador (24,500 v. m., 8000 bew.), een schiereiland ten
oosten van de Hndsonsbaai, bergachtig. De bewoners zijn Eskimo*s:
aan do westkust {Eai^t-Main genoemd) heeft men eene Engelsche
volkplanting; in de gebergten ook Indianen.
4. De Noordwestkust (circa 10,000 v. m., 25,000 bew.), ten
westen van de Iludsonsbaai-landen, tusschen het Russisch gebied en
dat der Vereenigde Staten, werd vroeger verdeeld in Nieuw-Corn-
wail. Nieuw-Hannover en Nieuw-Georgië, Later ontving het gedeelte
dier westkust, dat tusschen 49 en 55" n. br. ligt en ten o. door het
Ilotsgebergte begrensd wordt, den naam van Nieuw'Caledonië, naar
een fort, waaraan men den naam van West-Caledonië had gegeven.
{CaUdonië is de oude naam van Schotlmd,) Toen echter in het laatst
van 1858 aan de Frazer-rivier — de hoofdrivier van dit gedeelte der
Avestkust — goud ontdekt werd, even als in Californië, werd die
geheele streek alras zoo bevolkt, dat het Britsch gouvernement er
een geregeld bestuur heeft gevestigd, en er den naam van Britsch
Columbia aan heeft gegeven. De kust is vol eilanden, waaronder het
Van-Couver- en het Koningin-Charlotte-eiland de voornaamste zijn.
Het Van-Couvers-eiland, het zuidelijkste der zoo even genoemde, ligt tusschen
48^21' en 51° n. br., en tusschen 123= en 128''20' w. 1. van Greenwich, aan dc
w^estkust van Noord-Amerika, van waar het ten zuiden door de straat van Fucn cn
ten w. door de golf van Georgië gescheiden is. Ilet is eene rotsachtige, met
boomcn bedekte woestenij, waartusschen zich echter enkele plekken vruchtbaren
grond bevinden. Het klimaat is zacht en gezond. De grootste belangrijkheid vau
het eiland ligt in zijnen rijkdom aan steenkool, die op vele plaatsen gemakkelijk ter
inscheping voorhanden is. Het getal bcAvoners wordt tusschen dc 10 en 30,000 zielen
geschat. Zij worden in talrijke stammen verdeeld, zijn zeer vredelievend, en leven
meestal van vischvangst. Als kolonie beschouwd, ligt het eiland nog geheel in
zijne kindsheid; maar zijne gunstige ligging, ten opzigte van het Orcgon-gebicd,
Californië, de Sandwichs-eilanden, Midden- eu Zuid-Amerika, Australië en China,
verzekeren het van eene groote toekomst. Geruimen tijd werd op dit eiland geen
acht geslagen, en eerst in 1843 stichtte de Hudsonsbaai-compagnic er eene kolo-
nie, terwijl veertig blanken cr onder aanvoering van zekeren Finlagson zich nc-