Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AMEKIKA. SOi)-
De winter in de Vereenigde Staten keert de krommingen der
warrategrenzen van den zomer om; het binnenland en het oosten zijn
buitengemeen koud, terwijl de kust aan den Grooten oceaan bijna
zoo warm is als in den zomer. De vlakten in de nabijheid van den
Missisippi zijn de koudste van de niet bergachtige streken, en aan
de monding van de Roode- rivier (öO"* N. lir.) is de middelbare tem-
peratuur in den Avinter Fahr., of schier 14'"' Reaumur.
Het getal bewoners wordt van Noord-Amerika op 3G, van Zuid-
Amerika op 20 en van de AYest-lndiën op 4 millioen geschat, doch
is, gelijk wij bladz. 10 reeds aanmerkten, stellig grooter. Het zijn
óf inlanders, óf van elders ingekomenen, tot welke laatste de Euro-
peanen van onderscheidene natiën en de negers behooren. Die, welke
in Amerika van P.uropische ouders geboren zijn, liaaian Kreolen; kin-
deren van Kreolen (of Europeanen) en Indianen heeten Mestiezen;
en Mulatten zijn zulke, die Europeanen tot vaders on negerinnen tot
moeders hebben. De veelvuldige Indianen, waarvan wij hierboven ge-
waagden, leven gedeeltelijk nog in eenen staat van wildheid, en
hebben velerlei talen en dialecten. Ten opzigte van godsdienst, zijn
de meeste inwoners Christenen, zoowel Katholieken als Protestan-
ten (het aantal der eersten is verreweg het grootste); verder zijn er
Joden en Heidenen.
De landengte van Panama of Daric verdeelt Amerika in twee
groote schiereilanden, Noord- en Zuid-Amerika. Tusschen beide, inde
golf van Mejico, liggen aanzienlijke eilandgroepen, die men Weat-
Indlè noemt. Wij volgen de gebruikelijke verdeeling van Amerika in
3 hoofddeelen, namelijk Noord-Auierika, West-Iudië Zuid-Amerika.
NOORB-AMERIEA.
UK nkOORDPOOEili.lMIPKltr.
Toen kort na de ontdekking van Amerika door Columjius, oen gevolg van het
zoeken eener westelijke doorvaart naar Oost-Indië, deze door de uitgestrektheid
van het vaste land der Nieuwe Wereld van het i»oonlen naar het zuiden als on-
mogelijk gebleken was, trachtte men, zoowel in hot zuiden van Amerika eeno
zuidelijke, als in het noorden eene noordwestelijke en evenzoo in het noorden
van Azië eene noordoostelijke doorvaart naar Oost-lndic en China op te sporen.
Hieraan sloten zich de latere pogingen tot het zoeken eener noordelijke doorvaart
voorbij de noordpool zelve. Reeds Sebastiaan CAnoT moet, zoo men wil, onder
Eduard VI van Engeland, eene noordwestelijke reis hebben beproefd, om zoo
naar het goudrijke Indië te komen. Davis ontdekte in 1587 de straat Davis, en
Hudson^ in 1610 de straat en baai, die naar hem genoemd zijn. Haffin onder-
zocht in 1622 de noordelijke en oostelijke streken der baai, dio naar hem zijnen
naam ontvangen heeft, naar welke de straat Davis hem den weg had gewezen, en
ten westen waarvan hij eene zeeëngte vond, die hij Lancaster-sound noemde.
JoNES, Middleton cu audcrcn bepaalden zelfs de westelijke, zuidelijke en noor-
delijke grenzen van de Hudsous-baai. Allen hoopten hier eenen doorweg naar
het westen te vinden. Een door het Engelsche parlement op deze ontdekking ge-
stelde prijs gaf in 1746 aanleiding tot de reis van Ellir. Later drongen te land
Hearne en Mackenzie noordwaarts door, en ontdekten de Noordpool-zee. Om
dezen tijd had Barrington trachten te bewijzen, dat gemelde zee in zekere tijden
van het jaar vrij van ijs was, en men de noordpool nabij kon komen. Dc Britsche
regering zond derhalve in 1773 kapitein Phipps, naderhand lord Mulgkave, met.
twee schepen naar Spitsbergeni maar deze kon door dc hem verhinderende ij.s-