Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZUID-AFltlKA. 301
wordt ten w. bespoeld door den Atlantischon, ten z. door den In-
dischen oceaan, en ten o. begrensd door Vrij-Kaffraria en den Oran-
je-vrijstaat.
Eelialve de Oranje-rioier, die het Kaapland ten n. begrenst, heeft
men (vau het n. w. af) de Koesi-rioier, de Groene rivier, de Groote
Btrg-rivier, de Zand-rivier, de Olifants-rivier, de Breede rivier, de
Gauritz, de Camt/ms, de Zondags-rivier, de groote Visch-rivier, de Keis-
himma, de Buffd-rivier en de Kei.
Baaijen (van het w. naar het z. o.) zijn de St. Ildena-baai, de
Saldanha-baai (een der beste havens aan de westkust), de Tafel- en
de Valsche baai, nabij de Kaapstad, de Siruisbaai, de Sf. Sebastiaans-
baai, de Mosselbaai, de lieitenbergs baui, de Gamto''s- oï St. Franciscus-
baai en de Algoa-baai.
Het land is van bergen doorsneden, waaronder het Nieuwvelds-
en het Roggevelds-gebergte in het noorden eene nagenoeg 1000 v. ra.
groote en 2400 a 3000 hooge onvruchtbare vlakte begrenzen, die on-
der den naam van Groote Karroe bekend is. Het Sneeuwgebergte, in
het noordoosten der kolonie, is het hoogste; de Kompasherg oi Spits-
kop, het hoogste punt, bereikt 7200 v. De Zwarte bergm loopen
langs de zuidkust, en hebben verscheidene bergpassen oi kloven. Hier-
onder is de Ta/dberg 3353, de Duwelsberg 3100 en de Leeuwenberg
2585 V. hoog. De grond is gedeeltelijk vruchtbaar, gedeeltelijk
vindt men er ook dorre, eenzame zandstreken, die in de taal der
llottentotten karroe heeten. Onder de voorgebergten heeft men de
kaap de Goede Hoop en kanp d'Agudhus of Naaidkaap, het zuidelijkste
punt van Afrika. Het klimaat is aangenaam en gezond.
De producten zijn: rundvee, schapen, paarden, wilde buffels,
roofdieren, bijen, visch. oesters, koren, moesgroenten, ooft, zuid-
vruchten, voortreffelijke wijn, laurierboomen, acacia's, vergiftboomen,
ijzer, koper, lood, zout en minerale bronnen.'
De inwoners, wier getal op 2 mill. geschat wordt, bestaan uit
llotteulntte.n, Bastnard-Hottentottm, Maleijerg, Negers (de slavernij is
hier thans afgeschaft) en Europe<tnen. In de verwijderde streken
der kolonie laten zich ook Boschjesmaniien zien.
De kolonisten houden zich meest met veeteelt, wijn- en akker-
bouw bezisr, en de Nederlandsche taal is onder hen de meest ge-
O ' O
bruikelijke.
De handel ter zee is van meer aanbelang dan dio te land. Se-
dert de oprigting der zendelinggenootschappen heeft zich de Clu-is-
telijke godsdienst onder de llottentotten meer en meer uitgebreid;
zij hebben kerken en scholen, wonen in huizen, en beginnen zich
op den landbouw toe te leggen. Sommigen dienen ook den kolonis-
ten als arbeiders of dienstboden.
Het Kaapland wordt verdeeld in 14 districten.
1 Het K a 11 p Jist ric t, waarin: de Kaapstad, (ie vcr<terl{te honfjplaats van
<le Kaaplsolonie, tevens hoofdstad van de westelijiie provincie, li^t iu\u de ruime
Tafelbaai, en voorts aan den voet viin de Talel-, Leeuwen- cn Duivelsbergen;
zij lieeft eene haven eii 3.),ÜÜ0 inwoners. In de nabijlieid groeit de beioenide Con-
staiitia-wijn.
■2. S te 11 en bosc h. Slellenbosch is eeno kleine stad, met 1.500 inw. Onadenthal
is eene hoooldplaais der Heruliuttcrs, met veel nijverheid. Kr wonen O. a. 2000
f;ezetcne llotteniotien.
.■5. Wc re es ter. ]Vorcester cn Tulbagh zijn kleine plaatsen.
4. Clan Williaru, met een dorp vim deze» naam.