Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
288 AFRIKA.
Nijl uit, cn is beroemd wegens zijne paardenfokkerijen. De bewo-
ners zijn Mohammedanen.
Oud'Dongola, dc voormalige, thans geheel vervallen hoofdst., heeft nog slechts
100 inw. iMaraga oi Nieuio-Dongola, de tegenwoordige hoofdst. aan den Nijl,
heeft 7000 inw. Argo, een groot Nijl-cÜand, is wel zeer vruchtbaar, maar slecht
bevolkt.
3. Het land der Sjaki-A ra bieren ligt ten zuiden van Don-
gola, en slaat onder eigene stamhoofden, die van den pasja van
Egypte afhankelijk zijn.
Meraweh is de versterkte hoofdst. en Korti eene versterkte stad in het noorden.
Tusschen beide steden ligt de berg Bargnl, aan welks voet men verscheidene
gedenkteekenen uit de grijze oudheid aantreft, die men voor bouwvallen uit do
beroemde stad Nepata houdt. In dc omstreek telt men bij de zestig piramiden,
van welke echter slechts weinige goed bewaard zijn gebleven.
4. Het land Berber, ten noorden van de rivier Atbara en aan
de oostzijde van den Nijl. De bewoners zijn Arabieren van een zeer
slecht karakter, die van veeteelt, akkerbouw en handel leven.
Anclieyreh is de hoofdplaats.
5; Het gebied van Damer, ten zuiden van de Atbara, wordt
door een Arabischen stam bewoond, die voor een groot gedeelte i^a-
hes of priesters zijn.
De hoofdplaats Damer is ecn ellendig dorp.
6. Het land Sjendi, hetwelk een groot gedeelte van het schier-
eiland inneemt, dat door den Nijl en den Atbara gevox*md wordt,
eu waarin de in de oudheid beroemde geestelijke staat Meroe lag,
stond tot aan den inval der Egyptenaren onder een koning, en be-
zit ecn grooten rijkdom van zout.
Dc hoofdstad Sjendi was tot aan den inval der Egyptenaren ccne der belang-
rijkste handelsteden in deze strokeu, mee 8000 inw.; óOOO slaven werden jaarlyks
hier te koop gebragt. Kabij het dorp Assur of Hasjar, ten zuiden van Sjendi,
bevinden zich puinhoopcn ecncr prachtige stad, die door Caillaud voor de ovcr-
blijficlen der oude stad Meroe worden gehouden, ^
7. Het land Halfai, waarin de Bahr-el-Abiad en de Bahr-el-
Azret zich tot den Nijl vereenigen.
Halfai, kleine stad nabij den Nijl, heeft 3500 inw.
8. Het voormalige Negerrijk Sennaar, dat het zuidelijk gedeelte
van Nubie bevat, grenst ten noorden aan Halfai, ten oosten aan
Abessinië, ten westen aan Kordofan, en is zeer vruchtbaar.
Chartoem, de tegenwoordige hoofdstad en zetel van den gouverneur-generaal
der nieuw gevormde provincie Bellet-Soudan, op ccn schiereiland tusschen dc
blaauwc en witte Nijl, is eene groote, nieuw gebouwde stad met 30,000 inw. Sen-
naar, dc vroegere hoofdstad en weleer ccne bloeijende handelsplaats, heeft nog
slechts 9000 iuw.
9. Het land van Taka is eene wegens zijne vruchtbaarheid
beroemde vallei aan de Atbara. De bew. zijn Arabieren, en ge-
deeltelijk nomaden.
10. Suakemis een eiland in de golf van Arabië, en voorts eene
kuststreek op het vaste land daarbij.
Siiakem, zee- en handelstad, ligt op het eiland en de veel grootere voorstad
El'Oeyfop het vaste land, cn wordt door eeno duizend voet breede zeeengte van
het eiland gcschciden. Het getal inw., die Arabieren zijn, bedraagt te zamen 8000.