Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NIJLSÏUEEK. 287
uitspraak der Arabieren Soeis), koopstad aan de Arabischc golf, in ccne zandige
streek, is het station der Britsche stoombootvaart naar Indic, cn middelpunt eener
regelmatige verbinding der Engelschcn van Europa met Indic. Van Kairo naar Suez
bcsitaat thans een groote of landweg met 5 stationsgebouwen, zoodat men de reis
door dc woestijn met gemak kan afleggen. DzJ/zeh of Gizeh is eene kleine, nijvere
stad aan den Nijl, tegenover Kairo, in wier nabijheid men de ruïnen van Memphis,
drie groote piramiden en dc beeldtenis van de Sphinx aantreft. Nabij het vlek
Sacliara, ten zuiden van Dzjizeh, heeft men 7 piramiden, die echter kiciner zijn,
benevens het zoogenaamde mumiënveld, met ontelbai-e in rotsen uitgehouwene
graven cn katakomben, waarin eens de lijken der bewoners van Memphis werden
bijgezet. In dc nabijheid van Vahsjoer, 1 mijl van Sachara, staan in eene zand-
woestijn dc 3 Dahsjoer-piramiden. Fayum (eigenlijk Medhict-el-Fajoem), nijvere
stad aan het Joseplis-kanaal, heeft 15,000, Benisoeëf 7800, Minieh, fabriekstad
aan den Nijl, 12,000, en Monfaloet mede 12,000 inw. In de nabijheid der laatste
stad heeft men dc (/rot van Samoen, met mumicn van mcnschcn cn krokodillen,
tun getale van ten'minste 100,000.
3. Opper-Egyptc (Saïd).
Si'oet, tegenwoordige hoofdstad van Opper-Egyptc, ^ uur van den Nijl, heeft
veel handel cn 20,000 inw. Achmiem, aan de oostzijde van den Nijl, heeft dc
fraaiste Koptische kerk in Egypte cn 10,000 inw. iJzjierdzje of Girge, stad aan
den Nijl, aan welks overstroomingcn zij dikwijls is blootgesteld, liceft 8000 inw.
Luxor, dorp aan den Nijl, heeft prachtige ruïnen van het oude Thcbo. Kaïiiah
cn Denderah, twee dorpeu, zijn merkwaardig door hunne oudheden. Dc steden
Genneh cn Esneh, beide aan den Nijl, hebben ieder 10,000 inw. Assuan, is do
zuidelijkste stad van Egypte, ter plaatse waar den Nijl ccn fraaijcn waterval vornU,
met het fraaije eiland Èlephantme. Do kleine havenstad Kosseir, tiixn dc Arabische
zee, heeft 3000 inw.
II. ubië.
Dit grenst ten oosten aan de Arabiselie golf, ten zuiden aan
Abessinie, ten westen aan Nigritic en dc Sahara, en ten noorden aan
Egypte. De grootte schat men op 12,000 tot 15,000 vierk. mijlen,
en de bevolking op 1 millioen.
De hoofdri^vicr des lands, de Nijl^ ontstaat hier door de zamen-
vloeijing van de Bakr-el-Azrek en de Bahr-el-Abiad en neemt hier de
Takazze of Ad)ara op. In de nabijheid der rivieren is de grond
vruchtbaar, maar in de overige streken heeft men dorre zandwoe-
stijnen. Oostelijk Nubië wordt van bergen doorsneden, die meestal
evenwijdig met de Roode zee loopen.
De producten zijn nagenoeg als van Egypte.
Behalve de nog zeer onbeschaafde Nubiërs, die men Barahras heet,
Avonen hier Arabieren, Negers, Turken en Joden, De heerschende
godsdienst is de ]\Iohammedaansche; doch er zijn ook nog velo
Heidenen. Nubië bestond uit verscheidene staten, die de pasja van
Egypte, sedert 1820, alle aan zich onderworpen heeft. Van de bij-
zondei'c provinciën komen in aanmerking:
1. Het eigenlijk Nubië. Dit bevat het gedeelte ten zuiden van
Egypte tot aan Dongola, en telt 100,000 bew.
Dchr, hoofdstad en zetel van den gouverneur, ligt als het'ware in ccn palm-
hosch, is niet zamenhangend gebouwd, cn heeft 3000 inw. Het stadje Ibrim is
door de Mammelukken geheel vernietigd. Kalabsji QnEbsamboel, twee groote dor-
pen aan den Nijl, zijn merkwaardig wegens zeer groote tempels, bewonderens-
waardige bouwgewrochten der oudheid. Tmareh is cenc versterkte stad in het
landschap Mahas, dat ten zuiden aan Dongola grenst.
2. Dongola, een tijd lang door uit Egypte verdreven Mammeluk-
ken behcerscht, die echter sedert 1820 door den pasja van Egypte
verjaagd zijn, strekt zich vijf dagreizen lang ter wederzijden van deu