Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
fl'.
2S<J AHIJKA.
Do producton zijn: ezels, kameelen, veel govogclte, in ovens
nitbroeide kippen, voortreffelijke bijen, wild, krokodillen, granen,
vooral rijst in menigte, durra (eene soort van gierst), peulvruchten,
moesgroenten, vlas, hennep, zuidvruchten, tabak, slaapbollen (waar-
uit opium bereid wordt), saffraan, voortreffelijk katoen, jujube-boo-
men, henna, indigo en gomboomen (doch brandhout ontbreekt); sal-
ammoniak, salpeter, zout, zwavel (van hetwelk men in eene bergketen
langs de lloode zee geheele mijnen ontdekt heeft), steenkool, porphyr,
graniet en marmer.
Het aantal bewonors bedraagt 2,500,000, en zijnEópUji, Turken,
Arabieren (die in Fellahs of landbouwers cn 13cdoeïnen of nomaden
verdeeld worden), Joden en Europeanen, De heerschende gods-
dienst is de Mohammcdaanscho; doch Christenen en Joden wor-
den mede geduld. Do hoofdtalon zijn Turksch en Arabisch. Het
Koptisch is slechts bij de Christelijk-Koptische godsdienst gebrui-
kelijk.
Do industrie, die zich voorheen enkel bepaalde tot de vervaar-
diging van grof linnen, eenige wollen stoffen, aarden vaatwerk en
de bereiding van sal-ammoniak, heeft zich thans uitgebreid. Vooral
zijn cr groote zijde- en katoenfabrieken opgerigt. Van meer belang
nogtans is de handel, die zoo wol ter zee als met karavanen ge-^
dreven wordt.
Het land is eene Turksche provincie, cn wordt door eenen pasja
bestuurd, die slechts in schijn van den Turkschen keizer afhan-
kelijk is, daar hij als onderkoning een volkomen souverein bewind
voert, en het land in provinciën (Neder-Egypte in 7 provinciën cn
Opper-Egypte in 28 districten) verdeeld heeft. Deze pasja (thans
AnnAS Pasja, kleinzoon van den in 1849 overleden Meiiioied Ai.i)
strekt zijn gezag ook uit over Nubië, een deel van Arabië, geheel
Syrië, en-nog meer andore landen. Gewoonlijk echter verdeelt men
Egypte in:
1. Neder-Egypte (Eahri).
Alexandrië, koopstad cn vesting, nabij den westelijken oever dcsNijls, aan ccn
kanaal uit deze rivier, heeft 2 havens, ccn groot arsenaal en .36 tot 40,000 inw.
Onder de merkwaarcligbedcn rekent men do zuil van Pompejus of obelisk van
Cleopatra, cn inzondcrlicid dc katakomben, welke de oude Nekropolis of Doo-
denstad uitmnken. Vomanhoer heeft 15,000 inw. en in den omstreek veel katoen-
bouw. Rosette of Rasjïed, koopstad aan den westelijken arm van den Nijl,' ic
midden van daclelboomcn cn oranjeboscbjes, heeft 10,000 inw. Sfibien beeft ecnc
groote katoenspinnerij, veel bandcl en 12,000 inw., even als Menoef, dat ten zui-
den cr van ligt. Andere handelsteden zijn: 2^anta met 18,000 cn iSemennond met
11,000 inw. Jjamiatc oï Damiette, koopstad aan den oostclijken Nijlarm, met eeno
haven, heeft 14,000 inw. Belegerd 1218. Fabrieksteden MeliaUet el-Kebier
met 22,500 cn Mansoerah met 18,000 inw. Het dorp Aboekicr is bekend door den
zeeslag van 1798.
2. Midden-Egypte (Westani).
Kdiro oïKóhiray residentie van den onderkoning, hoofdstad van Kgypte, en
dc grootste stad van Afrika (2 uren lang cn 1 uur breed), ^ uur van den-Nijl,
aan den voet van een gebergte, heeft, met Oud-Kdiro en Boelak 220,000 tot
300,000 inw., dio belangrijken handel drijven. Onder de 400 moskeen, steekt dc
moskee van sultan Hassan boven alle uit, cn is het prachtigste gebouw der
geheele stad. Ook is merkwaardig het Jozefsplein met dc Jozefsbron. Sjoebra
is ccn nieuw gebouwd lustslot van den onderkoning, met fraaije tuinen. Ilet dorp
Aboezahel, 4 uren van Kairo gelegen, is merkwaardig wegens het groote militaire
hospit.nal. Op Rodah, een eiland in den Nijl, dat bijna geheel door tuinlieden
bewoond is, staat dc J>J'j!meter, eene in graden afgcdccldc zuil. Suez (volgens dc
■^'-^'niii • r-i'