Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
282 Al'UIKA.
gritlë Soedan; C. Opper-Guinea; 7. Neder-Guinca of Kongo; 8. de
min bekende Binnenlanden; 9. do Oostkustlanden of Oost-Afrika; 10.
Zuid-Afrika; 11. de eilanden, a. in den Indischen, b. in don At-
lantischen oceaan.
BARBARIJE.
Onder Barbarije of de Barbarijsche Haten begrijpt men do geheele
noordelijliü kuststreek van Afrika, langs de Middellandsche zee,
die hier de golf van Sgdra of groote Syrte vormt, en welke landstreek
voorts ten westen door den Atlantischen Oceaan, ten zuiden door
de Sahara en ton oosten door Egypte begrensd wordt. De opper-
vlakte bedraagt nagenoeg 35,000 vierkante mijlen.
Groote rivieren zijn er niet. De voornaamste zijn de Sjelief in
Algiers en de Medzjerda in Tunis, die van het Atlas-gebergte af-
komen en zich in de IMiddellandscho zee ontlasten. Onder die, welke
insgelijks van den Atlas komen, doch in de Atlantische zeo vloeijen ,
komen do Om-ur-rcbeh (of Morbea) eu de Tensi/t in aanmerking.
Het gebergte Atlas, dat verscheidene ketenen vormt, waarvan de
hoofdketen de Groote en eene andere de Kleine Atlas heet, benevens
de vruchtbare bergstreken Goriano of Garian (in Tripoli), doorsnij-
den dit land, en maken het grootendeels bergachtig. De Atlas heeft
zijne grootste hoogte in Marokko (men schat die op 15,000 voet),
cn strekt zich uit tot aan de zee. Ook zijn er fraaije, vruchtbare
vlakten (waaronder vooral de vlakte van Medidzjah in Algiers) en
schoone dalen; doch in de binnenlanden vindt men ook grooto zand-
woestijnen, voornamelijk aan gene zijde van het gebergte Garian,
waarin men slechts enkele hier en daar verstrooide oasen aantreft.
Het klimaat is in de gebergten gematigd, doch voor het overige
in don zomer zeer heet.
De producten zijn over't geheel die van Zuid-Europa, inzonder-
heid echter olijven, dadels, saffraan, tarwo, zout, koralen en koper.
De bewoners, wier aantal men op 12 tot 15 miUioon schat,
zyn Barbers mot de Kabylen, Mooren (afstammelingen der Arabie-
ren), Arabische Bedoetnen, Turken, Negers, Joden on Europeanen.
De hoofdtalen zijn: Turksch, Arabisch en Berbersch of Ka-
bylisch. De heerschende godsdienst is de Mohammedaansche; maar
de Christelijke en de Joodsche worden mede geduld. De inwoners
hebben eenige industrie, koraalvisscherij en karavaanhandel. De
zeeroovorij, waarmede zij zich voorheen, tot groot nadeel der Eu-
ropische handeldrijvende natiën, bezig hielden, bestaat tegenwoor-
dig bijna niet meer. '
Barbarije bestond vroeger uit een keizerrijk en 3 republikeinsche
staten, welke laatste het opperbewind van den Turkschen keizer
erkenden. p]en dezer staten hebben de Franschen in bezit genomen,
en er eene kolonie van gevormd. Thans bevat Barbarije de volgende
landen:
I. MaroSilio of jVI o gr ili • el > aha a.
Deze staat, dien men gewoonlijk een keizerrijk noemt, een door
de natuur zeer begunstigd land, strekt zich uit van Algiers tot aau