Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
OÖST-IND]Ö. 2G5
eilanden; 5. de Nikoharen : 6. de Thilij^piJnsche of Manila-dlmden ; 7.
Magindanao; 8. dc Soeloe-eil<inden; 9. dc groote en kleine Soenda-
eilanden ; en 10. de A/olukken of Specerij-eilanden,
1. Ue Lakediven liggen ten westen van Malabaar, en bestaan
in 50 eilandjes (geen grooter dan J ntijl), gedeeltelijk rotsen, door
koraalriffen omringd, die de aannadering van groote schepen gevaar-
lijk maken. Echter hebben de meeste eilanden bronnen en kokos-
]>almen, en beslaan te zamen 8 v. m. De bewoners, wier getal
7000 bedraagt, zijn IMohammedanen, on staan onder eigene opper-
hoofden, doch zijn aan dc ICngelsche Compagnie schatpligtig. De
voornaamste eilanden zijn Anderof, Kabarita cn Achaloe.
2. De Malediven, ten zuiden van de vorigen gelegen, vormen
eenen archipel van 12,000 kleine koraal eilanden, onder het gebied
van eenen Mohammedaanschen sultan. Onder de producten zijn
merkwaardig de kaoeris, eene soort van porseleinachtige schelpen,
die de plaats van geld vervangen. Male, stad op het grootste eiland
van dezen naam, is de residentie van den sultan.
3. Ceylon, een 1098 v. m. groot eiland, aan do Engelsche kroon
toebehoorende, is door eene, zandbank onder het water (de Adams-
brug) met het vasteland verbonden. Do vlakke kuststreken zijn het
meest bebouwd, inzonderheid met rijst, welker velden door bosschen
van trotsche kokospalmen wox'den afgebroken. Inwendig bevat het
hooge en steile bergen, waaronder de GG80 v. hooge Adamspiek het
meest bekend is. Kaneel is een hoofdproduct; tegenwoordig legt men
zich ook op koffij-, suiker- en cacao-teelt toe, eu kokosnoot-olie is een
belangrijk artikel van uitvoer geworden. De parclvisscherij wordt
door 250 booten gedreven, die uit verschillende gedeelten van Oost-
Indiö herwaarts komen. De inlanders bestaan uit Weddas, zijnde
volkomen wilden, die in bosschen leven, en Singalezen, die gedeelte-
lijk Boddhaïsten en, even als de Hindoes, in kasten verdeeld zijn,
gedeeltelijk het Christendom hebben aangenomen. Het getal bew. be-
draagt 1,650,000 zielen.
Colombo, hoofdstad en zetel van den gouverneur, aan de westkust, heeft 70,000
inw. Negombo is ccne zeestad, met aanzienlijke visjächerij, Punto de Gale of Point
de Galle, eene versterkte hoofdstad, met 6000 inw. Trinconomale, versterkte stad,
heeft eene uitmuntende haven, waarin plaats is voor 200 groote schepen. Jafna-
patnam is ceue versterkte stad aan ecn zeearm, met 5000 inw. Cant/^, voormalige
residentie van deu vroegeren vorst, in het binnenland, heefL thans slechts 3U00 inw.
4. De Andaman-eilanden, ten westen van Achter-Indiö, be-
staan, onder vele kleinere, uit 2 groote, waar de Engelschcn voor-
heen eene volkplanting hadden. Het grootste beslaat 92 v. m., en
lieeft 2000 bew., van de allerruwste soort.
5. De Nicobaar-eilanden, ten zuiden van de Andamansche,
l)estaan uit 8 grootere en 12 kleinere, die te zamen 30 v. m. be-
slaan, door GOOO zielen bewoond worden, on zeer boschrijk zijn. De
Denen, die zich als de bezitters dezer eilanden aanzien, hadden op
een der eilanden {Nankawen) eene hernhutters-kolonie. Kar Nikobar,
het noordelijkste eil., is het meest bevolkt, cn voert jaarlijks 2J mill.
kokosnoten uit.