Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ooST-l-NDië. 261
bad met 10,000 on Oetsj niet 20,000 inw., liggen aan dc T^jcnaab. Dero-gazi-chan,
eene groote stad aan den Indus, ligt te midden van tuinen cn dadelbosschen, en
Uoehaicaliwcr, aan den Garra, met zijdcwevcrycn cn grooten handel, heeft 20,000
inw. Achmcdpoer heelt 30,000 inw.
C. AntJere KuropescUe ESezitanseii.
Bezittingen der Franschen.
Zij beslaan 29 v. m , en tellen 170 000 inw, Pondicher//, zee- en handelstad, ten
zuiden vun Madras, heeft 40,000 inw. Zij is verdeeld iu de blanke en de zivartc
öiail, en heeft katoenweverijen en in de omstreek rijst-, indigo-en suikerrietbouw.
Can'calf aau den Kawari, heeft weverijen en 15,000 inw. i1/a7i</, stad in Malabaar,
heeft veel handel eu GOOO inw. Te Tsjandernagor, aan de lloegli, in de nabijheid
van Calcutta, hebben de Franschen cuue fuciorij; voor het overige behoort de
stad, die 42,000 inw. telt, aan do Engelschen,
Bezittingen der P or t u e z e n,
O O
Deze liggen op dc westkust van Oost-Indië, beslaan volgens de jongste opgave
130 V. m., en tellen 350,000 bew. 6'oa, op een eiland, met de beste haven vau
Oost-Indië, is thans geheel vervullen, cn tcit slechts ruim 100 inw. (vroeger 200,000).
JSt'iewü'Goa [villa Jiova de (Joa) of Pandzjien, aan den mond van dcMandavo, dat
l)eicr gebouwd is dan Oud-Üoa . is residentie van den onderkoning en aartsbisschop ,
en teil 20,000 inw. Dia, welgebouwde stad op een eiland, met eene haven, heeft
'JOOO en Damao 3000 jnw.
.A c liter«I n cl i e 9 of liet Sclilerelland aau gene zijile
Yun den €j}ang;es.
liet grenst ten noorden aan China en Tibet, ten westen aan
Oost-Indië, en voor het overige aan den Indischen Oceaan, die aan
de oostzijde den naam van Chinesche zee draagt. Begrootte schat men
op 38,000 vierk. mijlen en het getal bew. op 20 tot 2.') millioen.
De hoofdrivieren zijn: de Braiaapottra oï Boe ram ftoeter, HXq al-
leen het noordwestelijk gedeelte doorstroomt, de Irawaddy, die iu
Tibet onder den naam van Jarow-Dzangbo-Tsjoe , den Peyoe
opneemt, en dan in den Indischen Oceaan uitloopt; de , ook
Stroom vau Martaban geheeten, die in China, waar hij ontspringt,
den naam van Loe~kjaug voert, en in de baai van Martaban vloeit;
de Menam, die in China haren aanvang neemt, en in de golf van
Siam stort; en de grootste van allen, do J\le-knang (door sommigen
Menam-kom, ook wel Kambodzja genoemd), die in Tibet ontspringt,
en met onderscheidene monden zich in de Chinesche zee ontlast; en
de Song-ka, die in China onder den naam van Ito-li-kjajtg ontspringt,
den Li-sing-kjang cn den Soiig~,^jai ontvangt, en zich in de golf van
Anam stort.
Eene lange bergketen, die men als eene voortzetting van het
Himalaja-gebergto kan aanmerken, strekt nan de noordzijde van
Achter-lndië tot eenen grensgordel tegen Tibet en China. Van deze
strekken zich minder hooge bergrijen in onderscheidene, met elkan-
der parallel loopende armen van het noorden naar het zuiden door
het geheele schiereiland, tot zij aan de zuidpunt vau het voorge-
bergte liomania eindigen. Men vindt liicr zeer vruchtbare land-
streken, maar ook moerassige en zandige oorden, benevens groote
bosschen. In de noordelyke deelen is do lucht meer gematigd dan
in de zuidelijke, waar vaak eene zeer groote hitte heerscht.
De voortbrengselen zijn die, welke men gewoonlijk in Indië
aantreft; vooral is er veel ivoor, voortreffelijk hout voor den schcepsi-