Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
oosT-iNDië. ' 259
h. Delhi. [Onmidd. geh.) Delhi, aan den Dzjoemna, de voormalige omvangrijke
hoofdstad van den groot-mogol, telde toen 2 millioen, en nu, hoe vervallen ook,
toch nog 153,000 inw. Het ontzaggelijke paleis wordt nog door den titulairen groot-
mogol bewoond. (Belegerd 1857.) iiampoer heeft 50,000, Bareily 111,000 on. Sjach-
jehanpoer 63,000 inw. Hurdivar, aan den Ganges, is eene aanzienlijke koopstad, en
tevens de beroemdste bedevaartplaats der Hindoes. Sirdhana, met 12,500 inw.,
was tot 1836 residentie van Begoem Somroe (weduwe van den Franschen avon-
turier Sombre), wier bezittingen, die nagenoeg ƒ 1,300,000 opbragten, thans aan
do Kng. O. I. Comp, behooren. Jallinder is eene groote stad, in het gebied, dat
in 1846 door de Sjeichs aan de Engelschen is afgestaan. {Middellijk gebied,) Sir-
Hind, met | mill. bewoners.
i. Goer w al. geb.) Dit is de noordelijkste provincie der Engelschen , en
tevens het hoogst gelegene land in Oost-Indië, en heeft aan hare noordzijde
het Himalaja-gebergte, het hoogste der aarde. Sirinogoer, de hoofdst., heeft 2500
inw. Andere steden zijn: Soebathoe, Siemla en Ahnora. Badrinaath, een 10,000
v. hoog gelegen dorp, heeft den heiligsten en rijksten aan Wussjnoe gewijden
tempel van geheel Hindostan, en is de zomerresidentie der opperpriesters van
den Ganges.
k, Adzj mier. Verre het grootst gedeelte hiervan is middelijk gebied en onder
9 radzpoeten-vorsten verdeeld.
Madras.
Hiertoe behooren de volgende provinciën:
a. Karnatiek. {Onmidd. gebied.) Madras, de hoofdst. en zetel van den gou-
verneur met het fort St. George, met 600,000 inw., is eene groote zee-, handel- eu
fabriekstad aan de golf van Bengalen. Men heeft er vele uitmuntende gebouwen
cn inrigtingen. In 1643 was het nog een ellendig dorp. Arkot, voormalige resi-
dentie van den nabob (stadhouder) van Karnatiek, heeft 23,000 inw., katoenweve-
rijen en handel. Kuddaloer en Portonovo zijn havensteden, en het stadje Tsjillam-
haram, met vele pagoden, is eene bedevaartplaats. Velloer, vesting aan den Palaoer,
met 51,000 inw., is het verblijf van de familie Tippoe Öahib, en iT/a//cr/?oera?rt (ook
Meliapoer en St. Thomas geheeten) eene beroemde bedevaartplaats van Indische
Katholieken. De zeestad Sadras, thans in verval, bloeide ten tijde van het Neder-
landsch bestuur. Mahabalipoeram, meestal de 1 pagoden genoemd, zijn ontzaggelijk
groote bouwvallen eener zeer oude stad, welker stichting en verval onbekend is.
Tanjoer, met 80,000 inw., is merkwaardig om hare kunstig gebouwde pagoden.
Negapatnam, aan den mond van den Kaveri, met 10,000 inw., behoorde voorheen
den Nederlanders, en heeft thans nog aanmerkelijken zeehandel. Trankehaar, met
15,000 inw., is eene sedert 1845 door de Britten gekochte Deensehe handelstad,
met katoenweverijen, sterken handel en een groot Luthersch zendelinggenootschap.
Nagoer is eene zeehaven en handelstad. Trietsjinapoli, aan den Kaweri, met
30,000 inw., is eene voorname wapenplaats der Britten. Hier tegenover ligt het
eil. Seringham, met een der grootste Indische tempels. Ramisseram, eiland
in de zeeëngte tusschen het vaste land en Ceylon, is mede eene beroemde bede-
vaartplaats, met eene zeer groote en oude pagode.
b. Circars. {Onmidd, geb,) Hier heeft men het 9^ m. lange en 3 m. breede
meer Kolater, dat echter slechts in den regentijd vol water is. Mazoelipatnam, o\i
een eilandje aan de kust, heeft 28,000 inw., vele fabrieken en sterken handel.
Vizigapatnam is eene zeehavenstad, met 35,000 inw.
c. Hydrabad. [Mtdd. geh ) Hydrabad, met 200,000 inw.. is de hoofdstad en
residentie van den vorst. Golkonda is eene bergvesting en hoofdplaats van den
diamanthandel. Auroengabad, met 60,000 inw., is eene groote stapelplaats vau
handel en industrie. Dauletauad is eene op eene alleenstaande rots gebouwde
onneembare vesting. Het dorp Ellore is beroemd door de ontzaggelijke pagode, uit
een voor-historischen tijd afstammende. Andere steden zijn Bider en Ellitspoer.
d. Mysore of Maisoer. (Van dc 1280 v. m. oppervl- slechts 9 v. m. onmidd.
geh.) Seringapatnam, aan den Kaweri, voormalige residentie van de beroemde
Hyder Ali en Tippoe Saiiib, heeft 13,000 inw. {Middelijk geb.) Het koningrijk
Mysore. De hoofdst. van den zelfden naam heeft 55,000 inw.
e. Salem. {Onmidd. geb.) Hoofdst. Salem, in eene schoone vlakte, heeft 19,000inw.
f. Koïmbatoer. {Onmidd. geb.) De hoofdst. Koïmbatoer heeft 10,000 inw.
g. Malabaar. Dit is een smal 337 v. m. groot kustland tusschen de westelijke
gaats (gebergten) en dc zee, waarvan ook een gedeelte onder inlandsche vorsten
staat, die echter geheel aan de Britten onderworpen zijn. Kalikoet, hoofdst. aan
zee, waar Vasco de Gam.v 19 Mei 1498 het eerst landde, heeft 25,000 inw. ^otejm
{Cochin), fraaije en vcrhtcrkte zee- en handelstad, met 30,000 inw., behoord«
17*