Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
258 AZiti.
nicrpalcis van den gouverneur-generaal en ccn bekoorlijk park, heeft veel schoone
huizen, en is het garnizoen der tot verdediging van Calcutta noodige infante-
rie, even als het 3 uren van daar gelegene Dumdum, do garnizoensplaats der
artillerie van Bengalen is. Fulta is eene havenstad aan den Hocgli, terwijl Dia-
mond harbour, aan de westzijde van deze rivier, de eigenlijke haven van Cal-
cutta is. Serampoer, voorheen Deensche, thans Britsche stad aan den Hocgli, met
industrie en handel en 13,000 inw., is het middenpunt van alle Doopsgezinde zcnde-
lingsgenoolschappen in Indië. Dakka, aan een zijtak van den Bramapooter, van
bamboesriet op palen gebouwd, is, wat uitgebreidheid betreft, do tweede stad in
Eng. Indië; zij was voorheen de hoofdst. van Bengalen en hoofdzetel van dc
fijnste mouselienweverij, en telde 200,000 inw.; sedert den invoer der Engelsche
katoenen goederen is die industrie bijna geheel verdwenen, en hare bevolking tot
op % verminderd. Islamabad is eene zeehandelstad, 2 mijlen van den mond van
den Tsjitagong. Lockimpoer en Dinadzjepoer, beide met katoenweverijen, hebben
ieder 30,000 inw. Maldah, met zijdefabrieken en 15,000 inw., heeft'in de nabij-
heid de bouwvallen van de groote stad Goer. Poerneah aan den Saongri, heef^t
50,000, Radzjamahal, aan don Ganges, 30,000, en Burdwan, aan den Dumocda,
54,000 inw. Tusschen deze laatste stad en den Boglipoer wonen de PoPAjarries,
een bijzondere volkstam, in een bergachtig landschap. Kossimbazar, aan de rivier
van don zelfden naam, heeft veel zijdebouw en zijdeweverijen en 25,000 inw.
Moersjedabad, met 147,000 inw., heeft vermaarde zijde- cn wol-weverijen. Tsjien^
soera, versterkte stad nabij Calcutta, is berucht als plaats, waar zich in 1817
het eerst de cholera heeft geopenbaard, en bij Ckogbar offerden zich vroeger Hin-
does aan de krokodillen op.
6. Bah ar. {Onmiddellijk geb.) Patna, de hoofdstad aan den Ganges,heeft 284,000
inw. cn fabrieken van opium, salpeter, waskaarsen, tafelgoed, en zijden en ka-
toenen goederen. Andere fabrieksteden zijn: Gaya met 32,000, Mongier en Bo-
glipoer, ieder met 30,000, Darhagoer met 48,000,' Dinapoer mat 30,000 en Cliaprah
met 44,000 inw. Botas is eene sterke bergvesting aan de Sone.
c. O ris sa. [Onmiddellijk qebied, gedeeltelijk onder kleine, van de Britten ge-
lieel afhankelijke vorsten.) Koettak, hoofdst. aan dcMahanuddy, nabij dc zee, met
40,000 inw., heeft katoenweverijen en handel, en in hare nabijheid de vesting
Barrahutti, welke de stad en de rivier bestrijkt. Balasoer, havenstad aan de Ba-
lasoer-baai, beeft 20,000 inw. Bzjaggemaat, aan het Dzjielka-meer, heeft 30,000
inw. en eene ontzaggelijke pagode, volgens de Hindoes elfduizend jaar oud. (*)
Vroeger was deze stad eene zeer beroemde bedevaartsplaats.
d. ^Goendwana. [Gedeeltelijk onmidd. gebied.) Steden zijn Bzjubbulpoer cn
Mundlah, beide aan de Nerbudda. (Gedeeltelijk middelijk gebied.) Dfiurm Éagpocr,
met 120,000 inw., katoenweverij, wapen- en ijzerfabrieken.
e. Allahabad. {Onmiddgeb.) Allahabad, aan de vereeniging van den Dzjoemna
en den Ganges, met 72,000 inw., is de hoofdwapenplaats der Britten en beroemde
bedevaartplaats. Benares, aan den Ganges, is een der grootste steden van Indië,
zetel van Indische geleerdheid, met 1000 Hindoe tempels, 330 moskeen, en eene
beroemde bedevaartplaats; voorts heeft zij 186,000 inw. en vele fabrieken en han-
del. Mirtsapoer, fabriekstad, heeft 80,000 inw. Gazipoer, aan den Ganges, met
38,000 inw., is beroemd wegens hare vele en schoone rozentuinen, alsmede om het
rozenwater en de rozenblie, die hier bereid worden. Chanpoer^ aan den Ganges, is
een voornaam militair station der Britten, met 10,000 inw. Panna, eene grooto cn
om bare diamantmijnen beroemde stad, is do residentie van een aan de Britten ge-
heel onderworpen radzja. [Middelijk gebied*) Hiertoe behoort het vorstendom
Kewah, met eene stad van den zelfden naam, die 7000 inw. heeft.
Aude of Aoed. (Sedert 1856 onmidd. qeb.) Dit bestaat uit het voormalige
koningrijk van den zelfden naam. Lucknow, hoofdst., telt 300,000 inw., en munt
zoo door grootsche gebouwen als door nijverheid uit. Het werk, dat bij ons paar-
den doen, wordt daar door olifanten verrigt. Gorukpoer, aan de Rapty, heeft
55,000 inw.
g. Agra [Onmidd. geb.) Agra, vroeger vol heerlijke gebouwen, later half ver-
woest, wordt langzamerhand weder bijgebouwd, en telt thans 126,000 inw. In de
nabyheid heeft men twee prachtige praalgraven on vele bouwvallen. Foeroekabad
is eene koopst. met 27,000 inw. Bindrabund, groote stad aan den Dzjoemna en
heilige bcdevaartpl. der Hindoes, met 20,000 inw., is beroemd wegens hare rijke
pagoden. Matlioera of Moetra, militair station der Britten, met 66,000 inw., wordt
door dc Hindoes voor de geboorteplaats van den god Kriesjna gehouden. Tot
het middelijk gebied van deze provincie behooren 4 dzjaten-vorstcndommen.
Pagoden tijn vrijstaande temppls der Hindoes en nndore Ziiid-A/iatiflcho volken, in tegcn-
sli'lling van de grottem|)cls. De naam is eene verbastering van het Indische bagaicadi, d. 1. hcUice
vergaderplaats.