Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET JAPANSCHE KIJK. 253
Josi eene lioogescliool gesticht, raet eeno rijks-boekerij, die, naar
men zegt, 150,000 boekdoelen zou bevatten, In het algemeen zijn
de Japanezen meer gevorderd in kunsten en beschaving dan de Chi-
nezen, en geene natie staat meer bij hen in achting, dan de Neder-
landsehe , niet alleen van wege den handel, die sedert twee eeuwen
onafgebroken te Nagasaki gedreven wordt, maar vooral in weten-
schappelijk opzigt; want de Nederlandsehe taal is in Japan de taal
der geleerden, en verscheidene Nederlandsehe wetenschappelijke wer-
ken worden in het Japansch overgezet; en wanneer de Nederland-
sehe gezant in Japan een man is van bekwaamheid, en de kunst
verstaat om met de Japansche grooten om te gaan, dan zal de han-
del met dat rijk voor belangrijke uitbreiding vatbaar zijn.
Deze eilanden hebben eenen zeer bergachtigen grond, dien de
vlijt der inwoners vruchtbaar maakt. Vele dezer bergen zijn vul-
kanisch, waaronder de Foesi-no-jama, op het eiland Niphon, de
hoogste is en zich nagenoeg 14,000 voet verheft. De grootste rivier
is de Jodo-gawa, stroomende uit het grootste Japansche meer, dat
Mitsoe of Biva-ao-oemi heet. Het klimaat is des winters zeer koud
en des zomers gewoonlijk zeer heet.
De producten zijn: visch, tabak, rijst, katoen-, vernis-, moer-
bezie-, papier-, kamfer- en theeboomen, veel goud, zilver en koper.
De inlanders, wier aantal men op 30 millioen schat, maken
een onvermengd volk uit, dat eene eigene taal heeft en gedeeltelijk
tot de godsdienst van Sixto , deels tot die van Boddiia behoort;
ook de godsdienst van Confücils heeft hier hare aanhangers. De
Japanezen vervaardigen zijden en katoenen stoffen, fijn porselein,
verlakte goederen, ijzer- en staalwaren, goed papier, en hebben ge-
drukte boeken. Ook staat de land- en tuinbouw bij hen op eenen
hoogen trap.
De handel met het buitenland is zeer beperkt, daar zij zich
dienaangaande met geene andere vreemdelingen in gemeenschap stel-
len, dan met Nederlanders en Chinezen, en dan nog wel op uiterst
bekrompen voorwaarden, dewijl zij slechts in ééne enkele haven,
die van Nangasaki, komen mogen.
De voornaamste eilanden, waaruit het rijk bestaat, zijn de na-
volgende :
1. Niphon of Nipon, het grootste van alle, cn door de straat Sangaar van
Jcsso afgescheiden, is geheel met bergen bedekt, en beslaat met de kleinere eilan-
den, die er toe behooren, 5150 v. ra. Kjako of Kjo, residentie van den dairi,
de zetel van geleerdheid, handel en fabrieken, heeft 600,000 inw. Jeddo, hoofd-
en residentiestad van den dzjogoen of koebo, aan eene golf, heeft of, volgens
anderen, millioen inw. Merkwaardig is de Niphon-bas of Japan-brug, van waar
alle groote wegen gerekend worden, cn het paleis van den dzjogoen, dat van
wallen omringd is en, zoo men wil, 5 uren in omtrek heeft, üroote aardbeving
in 185G, waarbij 100,000 gebouwen verwoest zijn. Osakka, eene groote versterkte
stad, aan den mond van den Jodo-Gawa, is de haven van Mjako. Ä'monoÄa^•^is
eene havenstad, van waar de gewone overvaart van Niphon naar Kjoe-sjoe is. —
Oki is eene groep vau 4 groote en verscheidene kleine eilanden, ten noorden van
het schiereiland ltsoemo. Fatsisio, een klein eiland en verbanningplaats der
grooten van het rijk, is zoo steil, dat men door een kraan naar boven geheschcn
moet worden.
2. Ximo, of Kjoesjo, ligt ten zuiden van Niphon, M-aarvan het door eene
zeeëngte gescheiden is. Sanga, eene groote cn volkrijke stad aan eenen zeeboezem,
ifi van kanalen doorsneden, en levert inzonderheid uitmuntend porselein. Nan-
gasaki, eene der voornaamste koopsteden, met eene haven en 70,000 inw., ligt
h) een dal, te midden van hooge bergen, aan dc baai van Kjoe-sjoe. Op het
iiiet deze stad door ccne brug verbondene eilandje J)esma hebben de Nederlanders