Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
250 AZiti.
II. Het schiereiland Uorea.
Dit wordt door een sneeuwgebergte, den Tsjang-p e-sjan, van bet
overige China gescheiden, en is voor het overige door de zee om-
ringd. Het zuidelijk gedeelte is vruchtbaarder dan het noordelijke,
dat een koud klimaat heeft. De inwoners, eene vermenging van
Chinezen met Mandzjoe-Toengoezen, belijden de godsdienst van Fo
en CoNFUCius, en staan onder het beheer van eenen koning, die
een vasal is van den keizer van China, en tevens schatting moet
geven aan dien van Japan.
King-lci-tao of Ilo-janq-tsjing, do hoofd- en residentiestad, heeft eene bibliotheek
van geschrevene en gedrukte boeken en 150,000 inw. Tsjo-san is eene haven aan
de zuidkust. Ten zuiden van Korea ligt het eiland Quelpacrt, bij de Chinezen
Fongma, bij dc inlanders Moesa on bij de Japanezen Soetsima genaamd.
Het heeft 13 v. m. in omvang, is welbebouwd, en heeft de stad Moggan. Aan
de zuidwestzijde van dit schiereiland ligt de Korea-Archipe 1, die uit 1000
eilanden van verschillende grootte bestaat en eerst onlangs ontdekt is.
IIA. Me Ïjjoe-fcJoe- 9 lii-Ujoe- of Eiu-tsjoe-eilndeii.
Deze 36 vruchtbare eilanden liggen tusschen Korea, Formosa en
Japan, en hebben eenen eigen koning, die den keizer van China
schatpligtig is.
Het grootste eiland heet Lioe-kjoe, Lu-tsjoe of Oekikoea, en heeft
50,000 bew. De haven heet Napa-kjang, en de residentie van den koning King*
tsing. De M ad zj ic o-e iland e n behooren ook tot dezen staat.
HKT JAP.tlVSClIK RIJH.
Dit rijk, dat bij de Aziatische naburen Nipoa of Niphön (dat is het
Oosten) heet, bestaat, behalve uit het groote eiland van dezen naam,
en de twee andere nabij gelegene eilanden Kjoe-sjoe en SikokJ\ uit
eene menigte grootere en kleinere eilanden, waarvan het getal te
zamen 3511 beloopt. Zij beslaan gezamenlijk 7517 vierk. mijlen, en
tellen ruim 25 millioen zielen.
De Japanezen verkeeren in twijfel omtrent den tijd, wanneer zij zich het eerst
op den grond, dien zij bewonen, hebben nedergezet. Volgens de kronieken ves-
tigde zich ZiEN-moe, de stichter van den Japanschen staat, op het eiland Niphön,
in de provincie Jamato, alwaar van oudsher en nog tegenwoordig het beste en
zuiverste Japansch gesproken wordt. In de 13« eeuw geeft Marco Faolo, een
Venetiaan, een verslag over deze eilanden, die hij Zipangoe noemt, nadat hij
langen tijd ouder de zonen van DzJENGis-chan gediend en de reis te land door
China ten uitvoer gebragt had.
Zijne tijdgenooten intusschen hechtten weinig waarde aan zijne mededeelingen,
en eene meer omstandige kennis van Japan verkreeg men eerst bij de uitbreiding
van de magt en den handel der Portugezen in Indic. In 1542, onder het bestuur
van Mautiko Alphonso de Sooza, als onder-koning van Üost-IndiÖ, leden drie
Portugezen, Antonio de Moxa, Francisco Zeimoto en A. Pexota, schipbreuk
op de kusten van dat land, en bragten vervolgens de eerste mededeelingen om-
trent Japan naar Europa. In 1549 kwam deR. K. zendeling Francisco Xavier te
Kagosima op Japan aan, leerde daar de Japansche taal, ontving van den vorst vau
Kagosima verlof tot het prediken van het Evangelie, bezocht vervolgens het land-
schap, waarvan Firando de hoofdplaats was, voorts Miaco enz., cn haalde vele
duizenden van allen stand tot het Roomsch-Katholicisme over.
De Portugezen genoten er almede eenigen tijd handclvrijheid, op dc zelfde voor-
waarden als dc Chinezen, die toen ook op deze eilanden handel dreven. Hunne
eerste vestiging was in het dorp Fockoifori, naderhand Nagasaki of Nangasaki