Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
B3
216 AZIC.
bshoort mede het § v. m. groote eiland Poe-toe, dat G2 tempels bevat, en alleen
door priesters bewoond wordt, wier getal 2000 bedraagt.
6. Kjang-si. — Nan-tsjang-foe, de hoofdst., aan den Kan-kjang, drijft aan-
zienlijken handel met porselein, zijden goederen en pelterijen, en heeft 300,000
inw. Jao-tsje-foe, aan het meer Po-jang, is beroemd door zijne fabrieken in por-
selein, dat voor het beste van China gehouden wordt. King-te-sjing is eene groote
en rijke fabriekplaats, met eene bevolking van een millioen zielen. Kan-tsjeoe-foe
is eene aanzienlijke handelstad, Nan-kan^oe heeft merkwaardige oudheden, en
Nan-gan-foe suikerziederijen en in den omtrek suikerplantaadjen.
7. i'oe-kjan. — Foe-tsjeoe-foe, beroemd door bare steenen brug over den Siho,
dio op 49 pilaren rust, heeft met hare voorsteden 600,000 iuw., en is de stapel-
plaats van handel in zwarte thee, welker beste soort in de nabijheid groeit.
Tlisjoean-tsjeoe-foe en Tsjang-tsjeoe-foe ziju groote handelsteden. — Hiameu of
Amoy is een eiland, met de stad Amoij, die eene uitmuntende voor den Euro-
peschen handel geopende haven heeft, met de voorsteden 300,000 iuw. telt, en
door de rijkste Chinesche kooplieden bewoond is.
8. Koeang-tong. — Koeang-tong, gewoonlijk Kan-ton genoemd, is eene be-
langrijke koopstad en het middelpunt van den Europisch-Chineschen handel, met
1 mill. iuw., aan den mond van de Ta-ho. Voor 1842 was zij de eenige plaats,
waar Europeanen mogten handel drijven. Zij heeft eene groote voorstad, waar
men de factorijen der Europeanen vindt, aan eene fraaije kaai. Tsjao-tsjeoe-foe,
groote bergstad aan den l*e-kjang, heeft in de nabijheid een groot eu rijk Bunzen-
(Boddha-) klooster. Tsjao-king-foe is eene versterkte stad aan deu Öi-kjang.
Foe-sjan, dorp op een eiland in den Si-kjang, met 1 millioen inw., en dus wel
het grootste en meest bevolkte dorp op den aardbol, onderscheidt zich door in-
dustrie iu zijde, katoen, porselein en metanlwcrk.
Het schiereiland Macao behoort den Portugezen, doch staat onder het opper-
gebied der Chinezen; de hoofdstad draagt den zelfden naam, en telt 38,000 inw. ,
waaronder 30,000 Chinezen. Tegenover Macao ligt het eiland Lint in, welks be-
woners inzonderheid van opium-smokkelen leven. Mede ligt nabij Macao het S
v. m. groote, over het geheel onvruchtbare eiland liong-kong, dat in 1841 aan
de Engelschcn is afgestaan, en eene uitmuntende baai heeft. l)e hoofdstad Vic'
toria heeft 30,000 inw., waaronder 20,000 Chinezen.
9. Koeang-si. — Koeg-lin-foe is de versterkte hoofd- en Oe-tsjeoe-foe eene ver-
sterkte handelstad.
10. Jun-nan is de zuidwestelijkste provincie des rijks, zeer bergachtig, en bij-
zonder rijk aan goud, zilver, koper eu tin. — Jun-nan-foc, de hoofdst. aan het
meer Tsjien of Tjen, eu Joeng-tsjang-foe zijn groote, volkrijke en bloeijende fa-
briek- en koopsteden. In het zuiden van dit bergland wonen de wilde Lowas of
Lolos, wier erfvorsten de opperheerschappij van China erkennen en schatting betalen.
11. Kwei-tsjeoe. — Kivei-jang-foe, de hoofdst., ligt in eene vochtige streek.
Be zuidelijke bergketen dezer provincie wordt bewoond door de wilde Mjao-tsen,
die onafhankelijk van de Chinezen zijn, en onder eigene vorsten staan, die we-
der stamhoofden onder zich hebben. Zij doen dikwijls invallen in het Chineesch
gebied, cn hunne hoofdmagt bestaat in uitmuntende ruiterij.
12. Hoe-nan. — Aan de noordgrenzen heeft men het groote meer TAongr-iA/n^.—
Tsjangsja-foe, aan zoo even genoemd meer, is eene groote bloeijende handel-
stad, met 200,000 inw.
13. Hoe-pi. — Woe-tsjang-foe, hoofdst. aan den hier een uur breeden Jang-tsi-
kjang, met 400,000 inw,, is het middelpunt van den Chineschen handel, en heeft
iu de omstreek aanzienlijke theeplantaadjen. Aan de overzijde der rivier heeft
men twee steden, Han-keoe en Éan-jang-foe, en in het midden der rivier drijft
eene vierde stad, die uit ontelbare schepen gevormd is. Voorts ziet men op eene
streek van 3 ^ 3§ mijl niets dan huizen langs en schuiten in den stroom. De be-
volking van deze 4 steden met haren aanhang moet veel grooter dan die van
Peking zijn. Aan de zelfde rivier heelt men nog de bloeijende steden Uoeang-
tsjeoe-foe en King-tsjeoe-foe, ieder met 200,000 inw.
14. Ho-nan. — Chai-fiing-foe, de hoofdst., heeft de voornaamste synagoge dev
Chinesche Joden. Ho-nan-foe en Nan-jan-foe zijn aanzienlijke en sterk bevolkte
bteden, in vruchtbare oorden gelegen.
15. Sjan-si. — Thai-juan-J'oe, de hoofdst., is eene fabriekplaats, Fen-tsjen-
foe eene handel- en badplaats, en Ta-thong-foe eene grensvesting nabij den groo-
ten Chineschen muur,
16. Sjen-si. — iSV-Hya«-/oe, dc groote en versterkte hoofdst., heeft 300,000 inw.
17. Kan-su. — Lan-tsjen-foe, nabij den grooten muur, is de hoofdstad. Ver-
sterkte koopsteden zijn: Fhing-ljang-Joe, Ching-jang-foe en JSu-tsjeoe; deze laatste,
tevens de westelijkste stad van China, bestaat uit eene Chinesche en ccne Moa-
goolscbe stad.