Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET CHINESCUE UIJK. 245
for, bamboes, thee-, vernis-, zeep-, talk-, lijm-, was-, kujava- cn
lietsji-boomen; goud, zilver, ijzer, lood, koper, tin, kwikzilver,
wit koper, fraai marmer, bergkristal, uitmuntende porselein-aarde,
zout, enz.
Behalve de Chinezen^ als hoofdvolk, vindt men er ook nog Mon-
golea, tot welke de Sifanen behooren, Lolos, Miao'se en Joden,
De Chinezen overtreffen, de Japanezen uitgezonderd, alle Aziati-
sche volken in den landbouw; doch hunne onbepaalde gehechtheid
aan oude gebruiken en gewoonten belet hen om vooruitgang in kun-
sten en wetenschappen te maken. Zij vervaardigen goede zijden stof-
fen, katoen, voortreffelijk porselein, verlakte voorwerpen, zeer fijn
papier, enz., en zijn reeds sedert eeuwen bekend met de drukkunst,
het kompas en het buskruid. Ue handel is van aanbelang; ook
Kuropische volken (vooral de Nederlanders en Engelschen) drijven
dien met China ter zee, en de Russen met karavanen.
Het land wordt verdeeld in 18 provinciën, wier gouverneurs of
onderkoningen den titel van tsjoeng-toe dragen. Dikwijls is een tsjoeng-
toe over 2 provinciën geplaatst. Iedere provincie is in verscheidene
Joe of departementen verdeeld, wier hoofdplaatsen foe of steden van
den eersten rang zijn. Deze 18 provinciën zijn de volgende:
l. Tsji-li of Pi-tsji-Ji. — Peking of 7V''cn5f-/;en-ƒoc, hoofd-en keizerlijke resi-
dentiestad , hceft volgens sommigen 2',000,000 inw. en is de grootste stad op den aard-
bol ; volgens anderen bedraagt het getal 1,300,(XK). Zij bestaat, behalve de 12 voorste-
den, uit 2 steden, die door eenen muur van elkander zijn gescheiden. De straten zijn
lang en breed, de huizen slechts van eene verdieping. Het keizerlijk paleis schijnt,
wegens zijnen uitgcstrekten omvang, eene stad op zichzelve; ook heeft men er een
aantal paleizen van de grooten. tallooze tempels en pagoden, eene keizerlijke
hoogeschool, eene sterrewacht, enz. Buiten de stad is een toren, waarin eene bij
de Chinezen beroemde klok hangt van 950 centenaars zwaarte. Andere groote en
sterk bevolkte steden zijn: Pao-tingfoe, hoofdst. der prov. van den zelfden naam;
Sivan-ha-foey handel- cn fabriekst. nabij den grooten muur, en Tjeng-sing aan de
Pi-hoe, die als 't ware het Liverpool van China is. Tot deze prov. behoort ook
hei aan gene zijde van den grooten muur (en derhalve in Mongolye) gelegen de-
partement Tsjachar, een wild bergland, waarin men het keizerlijk jagtslot Tsjing-
ti of DJze-hol heeft.
2. Sjan-tong.—rsi'-nan-Zoe, groote en welbevolkte hoofdstad. Tsing-tsjeoe-foe,
groote stad, welker inwoners inzonderheid van vischhan-lel leven. Terig tsjeoe-foe,
versterkte zee- en handelstad. Lin-tsing ts)eoe, volkrijke stad aan het Groote of
Keizers-kanaal, en stapelplaats van alie waren, die van den Jang-tse-kjang naar
Pe-king gebragt worden. Tsi-ning tsjeoe is eene bloeijende handelstad aan het
Groote kanaal.
3 en 4. Kjang-su en Ngan-heui, tezamen het oude Kj an-nan uitmakende.
Nan-king of Kjang-ning-foe, stad aan den Jang-tsi-kjang, de zetel der geleerdheid,
heeft belangrijke zijdefabrieken en § millioen inw. Merkwaardig is aldaar de por-
seleinen toren. Soe-tsjeoe-foe, eene der grootste eu belangrijkste steden aan het
Keizerskanaal, is de verblijfplaats van rijke kooplieden, en heeft 600,000 inw.
Sjang-hajy de noordelijkste onder de 5 voor den Kuropischen handel geopende
havensteden, heeft 300,000 inw., waaronder .50,000 Christenen. Jang-tsjeoe-foCy v^im
het Groote kanaal, heeft zoutraffinaderijen en 200,000 inw. Song-kjanafoe hQ^ïi
groote nankingfabrieken. Tsjang-tsjeoe-foe, aanzienlijke handelstad aan het Groote
kanaal. Tsjin-kjanfoe, versterkte handelstad aan den Jang-tse-kjang. (Engelschen
in 1841.) Ngan-thing-Joe y vesting aan de zelfde rivier. Hm-tsjoe-Jbe, bergstad in de
nabijheid van goud-, zilver- en kopermijnen, heeft aanzienlijke fabrieken.
5. Tsje-kjang. — Hang-ljseoe-foe, eene der grootste steden, met 700,000 inw.,
nabij de Tsjang-tang en aan het meer Si-boe. Kja-liing-foey groote en sterk be-
volkte stad, nabij do golf Taihoe. Ning-po-foCy handelstad en haven op eenigcn5
afstand van de zee, aan den zamenloop van 3 rivieren, die nu hare vereeniging
don naam Ta-tsjïek ontv&ngeu. Tsja-poe, aanzienlijke stad, van vele grachten door-
sneden, heeft eene haven voor den keizerlijken handel naar Japan. — Bij dezo
provincie behoort de eilandgroep Tsjoe-san, met 300,000 bew^, waarvan 200,000
op het grootste dezer eilanden leven, dat den zelfden naam draagt, en waarop
de versterkte handelstad Ting-hai [igty dio 30,000 inw. telt. Tot deze eilandgroep