Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
234 AZiti.
1099 — 1137. Jerusalcm, zetel van een "Westersch koningrijk. (gonfriüo vajï
Bouillon.)
1291. Verlies van Akka, de laatste bezitting der Christenen, aan do Mo-
hammedanen.
1517. De Osmansche Turken worden meester van het land.
1833. Meiiemedj-Ali van Egypte krijgt Palestina.
1841. Het land valt aan den Turkschen sultan terug, üprigting van ecn
Evangelisch bisdom te Jerusalem.
Nog behooren tot Aziatisch Turkije de volgende eilanden, waar-
van Cyprus een bijzonder pasjaliek uitmaakt, dat onder den kapoe-
dan-pasja (admiraal) staat.
1. Cyprus (door de Osmanen Kibris genoemd), in de Middellandsche zee,
beslaat 293 v. m., en telt 90 k 120,000 bew., meestal Grieken. Eene hooge berg-
keten loopt van het oosten naar het westen. De grond is zeer vruchtbaar, doch
slecht bebouwd, en brengt inzonderheid katoen, wijn en zijde voort. Steden zijn:
NiJcosia {Lefkosja), hoofdst. met zijde- en katoenweverijen eu 9000 inw. Famagusta,
met een fort en eene haven, is een vervallen stadje. Larnaka, zee- en handelstad,
heeft 5000 inw. en, even als Lamasol met 2000 inw., in de nabijheid een groot
zoutmoeras, dat de lucht ongezond maakt. Baffa (Paphos) is geheel vervallen.
2. Khodus, 20 v. m., met 20,000 bew., is bergachtig, boschrijk, gezond,
vruchtbaar en welbebouwd. /2/ioc?u5, versterkte hoofd- en zeestad, heeft 10,000
inw. Aan den ingang van de eene haven, die thans zoo ondiep is, dat zij geen
groote schepen meer kan opnemen» stond de bekende kolossus (een aan de zon
gewijd beeld van 100 v. hoog), eeu van de zeven zoogenaamde wonderen der we-
reld, dat echter reeds 15 jaren na de oprigting door eene aardbeving werd om-
vergeworpen. Lindos, aau de oostkust, heeft 2000 inw.
3. Caxo (Kassos) is een klein eiland, met ecu vlek. De bewoners leven van
wijnbouw, bijenteelt en zeevaart.
4. Carpathos (Skarpanto) is 4 v. m. groot en door eenige Grieken be-
woond, even als de eilandjes
5. Chalci (Karki), Limonia, Metapontis (Sini) euTelos (Piskopi).
6. Cos (Stanchio), 4| v. m. groot, met 10,000 bew., is zeer vruchtbaar in
granen , wijn , vijgen, citroenen en andere zuidvruchten. De stad van gelijken naam ,
met 3000 inw., ligt gedeeltelijk in puin.
7. Calmino is door 300 Grieken bewoond, levert veel honig en was, cn is
gedeeltelijk met zeer steile bergen bedekt.
8. Lero is mede bergachtig eu heefc 2000 bew. De stad van gelijken naam heeft
300 inw.
9. Pathmos (Patmo) is eene grootendeels onvruchtbare en slecht bebouwde
rots, door 1500 Grieken bewoond, en met verscheiden goede havens. Op het hoog-
ste punt van het eiland, nabij de stad Patmo, ligt het versterkte klooster van deu
H. johannes.
10. Samos (Sus sam - Ad assi), 8^ v. m. groot, met 50,000 bew. (alle Grie-
ken), is door eene smalle zeeengte van het vasteland gescheiden en van eene
hooge bergketen doorsneden. De producten van dit vruchtbare eiland zijn heer-
lijke muskaatwijn, rozijnen, olijven en andere zuidvruchten. Het eiland staat onder
een Griekschen gouverneur, die den titel van vorst van Samos ontvangen heeft,
en den sultan eene jaarlijksche schatting betaalt. Megali-chora, de hoofdst.,
heeft eene versterkte haven.
11. Nicaria (Ikaria), groot 3 v. m., bergachtig en boschrijk, telt 1000 bew.
Hout is {iet voornaamste voortbrengsel. Tusschen Nicaria en Samos liggen de
Fornuis-eilanden, dus genoemd naar de vele holen, die men er aantreft en
op bak-ovens gelijken.
12. Chios (Saki-Adassi) was voorheen het best bebouwde eiland in dezen
Archipel. Het is 12 v. m. gi-oot, en telde vroeger 100,000 bew., die zich door
hunne industrie onderscheidden en over het geheel de meest beschaafde onder de
Nieuw-Grieken waren. De hoofdstad van gelijken naam, door tuinen vol zuid-
vruchten omringd, had veel industrie en telde 30,000 inw. Doch in 1822 werd een
groot gedeelte der bevolking door de Turken vermoord, waardoor het getal be-
woners thans nog slechts 3500 bedraagt. Zuidvruchten zijn de gewone producicu
van het eiland, dat thans wel bebouwd wordt.
13. lp sar a, een bergachtig eiland, dat wijn, katoen en edele vruchten ople-
vert, werd in 1824 door de Turken veroverd en schrikkelijk verwoest. Wat na dat
bloedbad overbleef, heeft de vlugt genomen en zich elders neergezet.
14. Lesbos of Mitylenc (Mid'illn) is ecu bergachtig eiland, dat 12^ v. m.
groot i? en 40,000 bcwl telt. Behalve de gewone zuidvruchten, heeft men er vele