Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AZIATISCU TLIÏKIJE.
233
cn van ccnc haven voorziene stad, wordt in de Hand. der Apostelen dikwijls ge-
noemd (Hand. VHI, IX, X, XI, XII). Na de verwoesting van Jerusalem door
de Komeinen, werd zij do hoofdstad van Palestina. Thans is zij een door wilde
dieren bewoonde puinhoop. — Nazareth komt slechts in het N. T. voor. — Kana
(Joh. II, 1-11, IV, 4Q, XXI, 2) is de geboorteplaats van den apostel Natha-
NACL. — Tiberias, reeds den ouden door zijne warme baden bekend (Jos- XIX,
35), heeft thans nog 4000 inw. De stad was om verscheidene redenen den Joden
heilig..— Magdala, thans een ellendig dorp aan het meer van Tiberias, was de
geboorteplaats van Mauia Magdalena. — Bethsaïda Julias, door den viervorst
PiiiLiPPüs gebouwd, is bekend door de spijziging van 5000 menschen (Luk. IX)
cn door de genezing van den blinde (Mark. VHl, 21). In de nabijheid is nog
een ander Bethsaïda geweest (Jos. XII, 21), dat de geboorteplaats van de apos-
telen Petrus, Andréas en Philippüs was (Jos. 1,44, XII, 21). Oo)^ Kapernaum
3aç niet ver van daar; de ligging is echter niet meer met zekerheid te bepalen.—
Akka, in de boeken der Makkabeërs dikwijls genoemd, en reeds hiervoor door
ons vermeld , heeft thans nog omstreeks 15,000 inw. In het N. T. wordt zij Hand,
XXI, 7, aangehaald. — Sarepta is bekend door Elias (I Kon. XVII, 9; Luk. IV,
26).— Cesarea PhiUppi vforàt in het N. T. eenige malen genoemd, b. v. Luk. Hl,
1; Matth. XVI, 13; Mark. VIII, 27. — Tyrus, de bloeijende handelstad, werd den
stam Ascr toegewezen, maar nooit veroverd. Dc koning Hiram was met David
en Öalo.mo bevriend, en van hem stamde Jesebel (I Kon. XVI, 31) af. Jezds
bezocht het gebied dier stad (Matth. XV, 21; Mark. VIII, 21). — Sidon, insge-
lijks nooit veroverd, wordt Gen. X, 12, en XLIX, 13, genoemd. 13eide laatste
plaatsen zijn reeds hierboven door ons aangehaald.
4. Perea. — Astaroth^Kamanin, Zetel van den reuzen-koning Og van Bazan
(Gen. XIV; Jos. IX, XII, XIII). — Gandara, de plaats, waar Jkzds de bezete-
nen genas. — Bethahara, de plaats waar Johannes doopte. — Maeherus, berucht
wegens de onthoofding van Johannes den Dooper.
CHRONOLOGISCH OVERZIGT.
VüÓU CHRISTUS.
? Intogt der Kanalinieten cn Pbilistijnen.
2000. Abuaham. Isaak.
1880. Jakob trekt naar Egypte.
1550. Mozes uiitogt uit Egypte.
1460—1440. JosDA. Verovering vau KanaUn. Verdecling onder de 12 stammen.
1440—UlO. Tijd der Kichteren.
1095— 975. Saul. David. Salomo.
975— 722. Duur van het rijk Israël onder 12 koningen. Salmanasser van
Assyrië.
975— 588. Duur van het rijk Juda onder 20 koningen. Nebukadnezau van
Babylon.
Einde der Babylonische gevangenschap.
b\bel.
Ezra en Neïiemia.
Palestina onder Perzische heerschappij.
„ ,, Macedonische „
223. „ „ Egyptische „
187. Antiochus de Groote, koning van Syrië. Verovering van I'alcstina.
167. Verdrukkingen onder Antiociiüs Epipiianes. Matatiiias.
63. Palestina zelfstandig onder de Hasmoneërs (Makkabeërs).
105. Johannes Hyrkanus, de magtigste derzelve. Bedwinging der Idu-
meërs, Pbilistijnen en Samaritanen.
63. Palestina wordt eene Romeinsche provincie. Pompejüs.
37. De Hasmoneërs van Rome afhankelijk.
2. Na Chr. Herodes de Groote.
536.
445.
.536- 332.
332— 320.
320 —
223—
187—
167—
175—
63—
37
Cyrus van Perzic. Zeru-
Alexander de Groote.
NA CHRISTUS.
2— 66.
70.
132- 135.
135_ 395.
39.5— 63G.
636—1083.
1083-1000.
Afwisselend bestuur door de opvolgers van IIerodes (Ambiviüs,
Kufus en Gratüs) en door onmiddellijke Komcinsche procurators
(Pontius Pilatus, Felix, Festus, Florüs).
Titus verovert Rome.
Opstand der Joden onder Bar Kociiba. IIadiïianus.
Palestina onder Romeinsche heerschappij.
„ „ Grieksche „
„ Arabische „
„ „ Zeld/jock-Turksche „