Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
AZIATISCH TURKIJE. 227
dc Clialdeeuwschc of Nestoriaansehc Christenen, die nazaten van de
10 afgevallen Christenen Isracls beweren te zijn, en wier getal op 100,000 zielen
geschat wordt. Daar zij grootendeels de ongenaakbare wildernissen in het 15,000
voet hooge gebergte Dzidde of Dzjoewar-dag bewonen, hebben zij zich langen tijd
onafhankelijk van Turksche heerschappij gehouden. Bitlis heeft 12,000 en Ama-
dieh 6000 inw.
IV. A 1-Dzj esi r e h (Mesopotamië).
11. Diarbekr. — Diarhekr, hoofdstad, in eene vlakte, aan den Tigris, heeft
levendigen handel cn 40,000 inw. Kjeban [Laag') il/arfen, met zilverhoudende lood-
mijnen in de nabijheid, heeft 6000, Argana [Hoog-) Maden HOm,Siwerek 7000 en
Mardien 12,000 inw,
12. Mossoel. — Mossoely met 25,000 inw., in eene vlakte aan den Tigris,
heeft aanzienlijke katoenweveryen ; van haar draagt eene soort van katoenfabrikaat
den naam van mousselien. JSoenia en Kajoendzjoek, twee dorpen tegenover Mos-
soel , zijn gebouwd ter plaatse waar het oude en zeer uitgestrekte Nineveh stond.
In 1844 en 1845 heeft de Fransche consul tc Mossoel, en later de Engelschman
Layard, in de omstreken, door opdclvingen, belangrijke overblijfselen van Ni-
neveh ontdekt, die zich thans in het Louvre te Parijs en het Britsch Museum te
Londen iKïvinden.
13. Kak ka. — Rakka aau den Euphraat, heeft 3000, .ö/rcrf^jVeji:, aan de zelfde
rivier, 4000 inw. Orfa is eene groote handelstad, met 30,000 inw.
V. Irak Arabi (Baby Ion ië en Chaldea).
14. Bagdad. — Bagdad, aanzienlijke fabriek- en koopstad, in eene vlakte aan
den Tigris, heeft 20,000 inw. Vóór lb31 was het getal inw. 80,000, doch is door de
pest en do overstrooming van den Tigris zoo verminderd. (Van 763—1258 zetel der
chalifen.) De omstreken der stad zijn met bouwvallen van Grieksche, Uomeinsche
cn Arabisch<3 steden bedekt. JUlla, uitgebreide stad aan den Euphraat, verloor in
1831 hare 10.000 inw. bijna alle door de pest. Jwa heeft 5000, Mesjed-Ali oï Imam-
AU 6000, Iniam-Hoessein 700i> en Soek-el-Sjoejach 30,000 iuw. Kornak, aau de
vereeniging van den Euphraat cn de Tigris, heefc 5000 inw. Basra of Bassora,
koopstad aan den Sjat-al-Arab , heeft 20,000 inw., die sterken handel drijven. Zij is
de hoofdstapelplaats voor den handel van Indië en Perzië met Konstantinopel, eu
Jieeft eene Mohammedaansche hoogeschool,
VI. Soristan (Syrië).
Dit is eene smalle bergvlakte, tusschen de Middellandsche zee en
de "woestijn van Arabië, die van het Armenische hoogland tot aan
de landengte van Suez afloopt. Men heefter den Libanon, die 10,000
en den Anti-Libanon, die 11,000 voet hoog is.
15. Halcb. — Haleh (Aleppo), vóór de aardbeving in 1822 de derde stad van
het Turksche rijk. heeft 80,000 inw., waaronder 20,000 Christenen, en is fraai
herbouwd; zij beeft 100 moskeën, handel en manufacturen, waaronder veel weve-
rijen. Haleb is beroemd om zijne tuinen, die zich drie uren in het rond uitstrek-
ken. Kdlis heeft 10,000, Beuan 5000, Skanderoen {Alexandrette) 4000 en Antakia
{Antioehië) 15,000 inw., welke laatste inzonderheid van zijdebouw en safliaanlooi-
jerij leven.
16. Tripoli. — Tripoli, Tarablus of Tarabolos, in eene aangename streek , aan
den voet van den Libanon, heeft belangrijken handel en 17.ooo inw., waaronder
3000 Christenen. In de omstreek wassen zuidvruchten van de uitmuntendste soort.
\ uur van daar ligt it/yna, de haven van Tripoli, met 2500 iuw. Roead oï Arwad,
een lang cn rotsachtig eiland, nabij de kust, heeft 2000 bew. Latidcia {Laodicea)
heeft veel handel en 8000 inw. — Voorts heeft men hier nog: het gebied der
Ismaëlieten of Assasinen, met de hootdst. Massiate; het land d e r N o-
saïr en of An s ar i c r s, een goedhartig volk , dat men op 60,000 zielen schat; en
het district D zj ebel, door 525,000 Maronitische Christenen bewoond, met dc
hoofdst. Dzehel, aan de Midd. zee en den voet van den Libanon,met 2100 inw.
17. Akre. — Akre {St. Jean d'Acre), met 15,0C0 inw., aan de Middellandsche
zee, is ccne versterkte zeehaven, en was reeds in de kruistogten beroemd, doch
is in 1799 door Bonai'ahte, en later, in 1832, door het Engelsche bombardement
(onder Napier) zeer verwoest. Kaija, vroeger een ellendig dorp, is thans eene zee-
stad met 3000 inw. Saïed {Sidon)^ mede aan zee en weleer eene bloeijende handel-
15*