Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
224 Aziö.
Dg voornaamste haven en tevens de hoofdplaats is Ptter-Paulovsh of Peter-
Paulshaven, met 1000 inw. Voorheen was de hoofdplaats Neder-Kamtsjatsh, een
stadie met 175 inw., 1672 mijlen van St, Petersburg gelegen. Ilet dorp BoUje-
retsk, aan de Bolsjaja, thans met 150 inw., was nog vroeger de hoofdstad van
Kamtsjatka. Het dorp Tigiel, aan de zelfde rivier, telt 250 inw.
Tot Aziatisch Rusland behooren nog:
1. De eilanden tusschen de monden van de Lena en de Kolima, nabij de noord-
kust van Siberië, zoo als de Lj acho v - e i l an d en, Kotelnoi, het grootste
van alle, en N ie uw-S i b er ie. Zij zijn onbewoond en zonder plantengroei, doch
merkwaardig, wegens de hier gevonden wordende horens, beenderen en tanden
van buitengewoon groote buffels, rinocerossen en andere dieren, die in deze lucht-
streek onbekend zijn. Ten noorden daarvan vermoedt men een groot vastland.
2. S t. Lauren s-eilanden , voorheen onder den naam van, Sindovsche
eilanden bekend, van welke men door nader onderzoek thans weet, dat zij slechts
(5én bewoond eiland uitmaken, dat aan den Ingang van de Beringstraat ligt.
3. De Aleoetische eilanden, 40 groote eilanden (de kleine medegerekend,
zijn er wel 150), in den vorm van ee;ien boog tusschen Kamtsjatka en Amerika
gelegen, en wier inwoners meest van jagt en visscherij bestaan. De hiertoe be-
hoorende Vos-eilanden maken de oostelijke groep er van uit, en zijn slechts
door eene zeeëngte van Amerika gescheiden.
4. De Koeriiische eilanden, die zich van Kamtsjatka tot aan Japan uit-
strekken, rijk aan pelterijwild en visch zijn, en waarvan 18 aan Rusland behoo-
ren; de overige zijn de eigendom van Japan.
Op de noordwestkust van Amerika, langs de Noordelijke IJszee en den Groo-
ten Oceaan, bezit Rusland eene aanzienlijke landstreek, waar de Russisch-Ame-
rikaansche handelmaatschappij eenige koloniën heeft.
AZIATISCH TURIilJE.
Dit land grenst ten oosten aan Aziatisch Rusland en Perzië;
ten zuiden aan de Perzische golf en Arabië; ten westen aan de
landengte van Suez, de Middellandsche zee, de Egesche of Grieksche
zee, de straat der Dardanellen, de zee van Marmara en de straat
van Konstantinopel; ten noorden aan de Zwarte zee en Aziatisch
Rusland. De grootte bedraagt nagenoeg 25,000 vierk. mijlen, en de
bevolking wordt op 15 millioen zielen geschat.
Van de rivieren ontlasten zich de Euphraat en de Tigris (die, na
hunne vereeniging, Sjat-al-Arab heeten) in de Perzische golf; de
Kisil'Irmah vloeit in de Zwarte zee, en de Arden of Jordaan in de
Doode zee, zijnde een meer, dat door eene vulkanische uitbarsting
ontstaan is. Andere groote meren zijn het zoutmeer van Begsjehr
en het meer TFan, bij de stad van dezen naam.
De grond is grootendeels bergachtig, doch over het geheel vrucht-
baar, maar weinig bebouwd. In Armenië, in de nabijheid van den
hoogen Ararat (die echter niet tot Aziatisch Turkije behoort), heeft
men het middelpunt der gebergten, van waar zich de Taurus en de
Anti-Taurus naar het westen uitstrekken. Zuidwaarts van daar brei-
nen zich nit: het Ammanisch gebergte (Alma-dag), waarmede de Liba-
non en de Anti-Lihanon in verband staan, het gebergte Sindzjar, de
hooge Dzjoedi en het Koerdisch gebergte, welk laatste zijne rigting
naar de grenzen van Perzië neemt. Vele van deze bergen zijn steeds
met sneeuw bedekt, waardoor men hunne hoogte op 10,000 ii 12,000
voet kan schatten. De vlakste landstreek vindt men tusschen den
Euphraat en den Tigris, in de nabijheid van beider uitloop in
de zee.