Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 AZië.
die in vruclilbare landstreken gebouwd werden, b. v. aan de VoIga,maar ook aan
den Oeral, zoodra men den metalenrijkdom van dit gebergte ontdekte. Zelfs naar
Biberiij, bet verblijf van Mogoolsche en ïoengoczische stammen cn hoognoor-
delijke volken, als Samojeden, Korjekken, Tsjoektsjen enz., werden Russen ver-
plant, niet alleen om de daar voorhandene pelterijen, maar ook om den bande!
met China en de metalen, die in het Altai-gebergte en elders voorhanden zijn.
Eindelijk heeft de Russische kolossus, terwijl hij in Europa Polen en Finland
verslond en de monden van den Donau in bezit nam, zich ook tusschen de Zwarte
en de Kaspische zee uitgebreid. De gelegenheid daartoe was gunstig. Vorst George
van Gruzië (Georgië) vermaakte in 1801 zijn land aan de Ku.ssen, waarna het
niet moeijelijk viel in de volgende jaren, door gelukkige oorlogen met Perzen
en ïurkeu, de heerlijke streken ten zuiden van den Kaukazus tot aan den Araxes
in bezit te nemen. Slechts eenige wakkere bergvolken verdedigen nog voortdu-
rend hunne onafhankelijkheid.
Tot Aziatisch Rusland behooren: 1°. de landen tusschen de Zwarte
en de Kaspische zee, ten zuiden van den Kaukazus, of' zoogenaamd
Trans-Kaukazië, 2°, de groote woestijn der Kirgken, en 3°. Siberië.
TKANS-KAUKAZië.
Deze landen, die 3808 v.m. beslaan, en wier getal bewoners men
op 2,200,000 schat, worden gesplitst in vier gouvernementen: Tiflis,
ISjemacha, Derbend en Koetais. Zij worden bestuurd door militaire
gouverneurs, in wier handen ook de burgerlijke magt gesteld is. Tot
deze gouvernementen wordt ook een groot gedeelte der volken ge-
rekend, die aan de zuid- en oost-al'hellingen van den Kaukazus wo-
nen en door dit rijk als vasallen beschouwd worden. Kusland be-
kommert zich echter niet veel om deze slechts in naam onderworpen
volken, en laat hen door hunne vorsten onder zijn oppertoezigt re-
geren. Maar ook vele aan de noordaf'helling van den Kaukazus
wonende volken hebben de Russische opperheerschappij erkend en
worden thans tot het gouvernement Stavropol (vroeger Cis-Kaukazië)
gerekend, welk gouvernement thans, gelijk wij boven gezien hebben,
tot Oost-Rusland in Europa behoort, en waardoor eindelijk door
Rusland zelf de grens tusschen Europa en Azië, aan deze zijde, door
den Kaukazus bepaald is. Geheel onafhankelijk zijn nog de Soeane-
ten, de vestelijke Tsjerkessen, de Midzjegiërs en de Lesgiërs, inzonder-
heid de Lesgische stam der Avaren. De twee laatste volken zijn
door Sjamiel tot één staat verbonden, en vormen een soort van theo-
cratie, aan welker hoofd Sjajiiel staat.
Trans-Kaukazië is meestal berg- en heuvelland, heeft vele rivieren,
en is zeer geschikt tot koren-, wijn- en ooftbouw, als ook tot het
kweeken van amandelen, vijgen, katoen en zijde. Het zuidelijk ge-
deelte dezer landen behoort tot het Armenische hoogland, waarop
zich de met eeuwige sneeuw en ijs bedekte berg Ararat verheft, op
welken, volgens de overlevering, zich de Arke Noachs heeft neder-
gezet, en die 16,250 voet hoog is. In het zuiden heeft men het groote
meer van Erivan of Goktsjai.
1. Tiflis. Dit gouvernement bevat het zuidwestelijk gedeelte van
het vroegere Groezino-Imiretië, en wordt begrensd door Perzië,
Aziatisch Turkije, het gouvernement Koetais, den Kaukazus en
het gouvernement Sjemacha. Men heeft daarin:
Tiflis, hoofdst. aan de Koer. Zij bestaat nit vier deelen, waarvan de nieuwstad
liet fraaiste is en prachtige gebouwen heeft, onder welke het paleis van den opper-
bevelhebber uitmunt. Tiflis eeft uiet minder dan twee-ea-veertig kerken, waai-