Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GRIEKENLAND. 211
9. Siphno, Siphanto (Siphnus), vruchtbaar en v. m. groot, telt 5000
bew., die zich door hunne industrie onderscheiden. Be hoofdst. Cktstron heeft
een kasteel eu eene haven.
10. Argentiere of Kimoli, een klein onvruchtbaar eiland met 200 bew.,
levert de ICimolische aarde, welke tot wasschen in plaats van zeep gebruikt wordt.
11. Milo (Meios) is eene van zeewater doortrokkene rota, in wier binnenste
ecn verborgen vuur brandt, weshalve de lucht ook altijd met dampen opgevuld
en ongezond is. Dit eiland beslaat 3 v.m., telt slechts 2000 bew., en is rijk aau
zwavel, aluin, molensteen en warme baden; ook brengt de heete grond katoen,
zijde, uitmuntenden wijn en de beste vijgen en schoonste meloenen van den Ar-
chipel voort. De stad van gelijken naam heeft 300 inw , eene goede haven en
vele bouwvallen uit vroegeren tijd. liet dorp Castro, tegen een berg en op den
top er vau gebouwd, is de hoofdplaats van het eiland en telt 1000 inw.
12. Polykandro, 1 v. m. groot, met een rotsachtigen grond,brengt eenigen
wijn, granen en katoen voort, en heeft 300 bew. en eene merkwaardige drop-
steengrot.
13. Sikynos ^ v. m. groot, heeft 500 bew. en veel wijnbouw.
14. Paros, 4| V. m., met 6000 bew., is beroemd wegens zijn uitmuntend mar-
mer. Men vindt hier vele gedenkteekenen der oudheid. De hoofdstad Parichia,
op de plaats van de oude stad Paros, heeft 2000 inw. en de schoonste Grieksche
kerk van den Archipel.
15. Antiparos, met 1200 bew., ten z. w. van Paros gelegen, is beroemd
wegens zijne grot, die 50 v. hoog, 1300 v. lang en 100 v. breed is; zij is met een
fijn soort van dropsteen overtrokken, zoo als nergens elders gevonden wordt, en
dat den glans en de doorzigtigheid van kristal heeft. Men vindt er stalactieten ter
lengte van 30 v.
16. Naxos, het grootste en schoonste onder de Cycladen, is bezaaid met hooge
bergen, waaronder de Zeos of Dia 3000 v. hoog is, en welke bergen den oor-
sprong geven aan eene menigte bronnen, die het eiland vruchtbaar maken, dat 5
V. m. beslaat en 14,000 inw. telt. Een der vele heerlijke valleijen is dat van Dry-
malia, waarin 16 dorpen te midden van olijf-, citroen-, granaat- en oranjeboomen
liggen. De voortbrengselen bestaan inzonderheid in zuidvruchten en uitnemenden
wijn. Naxos, de hoofdstad, heeft eene haven en 4000 inw.
17. Nio beslaat 1 v. m., telt 4000 bew., is vrij wel bebouwd, en heeft eeno
hoofdplaats van gelijken naam, met 2000 inw. en eene haven, die de grootste
vloten kan opnemen.
18. Amorgo, groot 4v. m., met 2600 bew., heeft een vruchtbaren grond, die
olie, wijn en edele vruchten voortbrengt. Twee hooge gebergten doorsnijden dit
eiland, dat een vlek en twee havens heeft. Merkwaardig, door zijne ligging in eene
rotskloof, is het in den geheelen Archipel beroemde Panagia-klooster.
19. Stampalia (Astypalaea), met de er bij behoorende eilandjes, is 2^
v.m. groot, doch telt slechts 1500 bew., daar het geen goed drinkwater heeft. De
grond is anders zeer vruchtbaar, en de paarden, die hi^r gefokt worden, zijn be-
roemd als de beste in den Archipel.
20. Santoria (Thera), een door vulkanische omwentelingen beroemd gewor-
den eiland, beslaat 3§ v. m. en telt 15,000 bew. Ofschoon de grond bijna slechts
uit asch en puimsteen bestaat, is hij echter landwaarts in zeer vruchtbaar. Onder
de wijnen, die hij voortbrengt, is de vino santo de beroemdste. Santoria oi Thera,
de hoofdst., heeft eene haven en 5000 inw. Pf/rgos is een fraai vlek aan de zuidkust.
21. Nauphio of Anaphi, 2 v. m. metéoo bew., heeft een vruchtbaren, doch
weinig bebouwden grond, die inzonderheid veel uijen voortbrengt. Ook zijn hier
een zeer groote menigte patrijzen.
DE VERfiEIVIGOE STATKM DER lOMISCUE
EIEiAIVDEM.
Deze eilanden — 7 groote en eenige kleinere — liggen in de
Ionische en Egesche zeeën en aan de kust van Albanië en Grieken-
land. Zij beslaan 51| vierk. mijlen, en tellen 230,000 bew., deels
Grieken, die tot de Grieksche, deels Italianen, die tot de Roomsch-
Katholieke kerk behooren, alsmede eenige Joden, De hoofdtalen zijn
insgelijks Grieksch en Italiaanscb. De grond is bergachtig, maargroo-
tendeeh vruchtbaar, en brengt inzonderheid olie, wijn, krenten eu
14*