Boekgegevens
Titel: Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Auteur: Frijlink, H.
Uitgave: Amsterdam: Hendrik Frijlink, 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 680 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203765
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw handboek der aardrijkskunde, met geschiedkundige aanteekeningen
Vorige scan Volgende scanScanned page
TUKKIJK IN KUROPA. 20o
rakter is zeer verschillend, al naarmate zij verwijderd eu onafhan-
kelijk van het hof leven, of tot het hof behooren. In het eerste
geval zijn zij braaf, getrouw, grootmoedig, matig, weldadig jegens
armen en rein in zeden, welke deugden alleen door verachting vau
alle andere volken in de schaduw gesteld worden; in het laatste ge-
val zijn zij valsch, hebzuchtig, slaaf'sch, geveinsd en huichelachtig
jegens liunne meerderen. Aan de meesten is een zekere ernst en
natuurlijke waardigheid aangeboren; door allen wordt veel lagchen,
spreken en gebaar maken voor onwelvoegelijk gehouden.
De hoogste magt is in handen van den keizer [padisjah), die, daar
hij vóór zijnen naam den titel van sultan, (heer) draagt, door andere
natiën gewoonlijk de sultan wordt genoemd. (*) Het hoogste rege-
i'ings-collegie heet de divan, waarin de grootwessier (de eerste minister
en opperbevelhebber van het leger) het voorzitterschap bekleedt. De
bevelhebbers der provinciën en de kommandanten der vestingen hee-
ten pasïa''s van 2 of 3 i>aardenstaarten.
Tot dit land behooren de navolgende onmiddelijke provinciën:
1. Thracië.
Konstant/Jiopel of / Stamboel, de hoofd- en residentiestad, met 900 000 inw., is
lieerlijk gelegen op 7 heuvels aan de zee van Marmara en den zuidwestelijkeu
uitgang van de straat van Konstantinopel of den ISosporus, tegenover Azië. liet
!)iniienstü der stiid, die zonder de voorsteden 3 mijlen in omtrek heeft, beant-
woordt echter geenszins aan de fraaije vertooning, die zij van builen maakt.
Smalle straten, ellendige houten huizen en bewijzen van onzindelijkheid vindt men
hij eiken voetstap. Bijzonder merkwaardig zijn: het Serail, het verblijf van den
sultan, bestaande, niet uit een enkel paleis, maar uit eene verzameling van ge-
bouwen, taincn en bosschen; de St. Sophiakerk, de voornaamste en beroemdste
van al de moskeen, en die vroeger eene Christenkerk was: de Zeven Torens,
eene soort van citadel, en de Bazar of overdekte winkelstraat der kooplieden en
handwerkers. Konstantinopel heeft vele fabrieken, eene voortreffelijke haven eu
belangrijken koophandel, zoo ter zee als te land. (Ingenomen door Mohammed II,
1453). De meest bekende voorsteden zijn Galata en Pera, waarin grootendeels
Grieken en Franken (Christenen) wonen. Adrianopel, na Konstantinopel Ce aan-
zienlijkste stad en belangrijkste handelplaats van Europisch Turkije, in eene vrucht-
bare, door heuvels omringde vlakte, aan de Maritza, in welke hier de Toendzja
cn Arda uitloopen, heeft 142,000 inw. Onder de vele moskeen houdt men die van
Selim n voor de prachtigste van het geheele rijk. (Ingenomen 1362 en 1829.)
Kleinere steden zijn Wisa met 1800, Tsjorloe met 4000, met 3500, Tsjatal-
dzja met 2000, Tsjatal-Borgas, beroemd door hare pottepakkerijen, met 3000,
Janboli met 1600, Kasanliek met 10,000, Kostendzje met 3000, Tsjimien met 2000,
Mustapha Pasja Kopri met 2500 inw. Selimnta, met 25,000 inw., is beroemd door
hare wollen goederen, geweerloopen, karabijnen en rozenolie. Aidos Qn Kamahad,
aan de overzijde van den Balkan, hebben ieder 3000, AKjoli Misivria 5000
en Borgas 4200 inw. De stad Kirihitisse (d. i. 10 kerken) ligt aan de afhelling
van het Strandzja-gebergte, en heeft 16,000 inw. Philippopel of Felibé, welge-
bouwde koopstad, in eene bevallige streek, waar veel wiin en rijst groeit, aan
de Maritza, heeft 50,000 inw. Eskisagra heeft 20,000, Rodozdzig oï Rodosto 26,000
Tatar-Basardzjiek 10,000 inw. Ti'ajanopel en Demotica zijn zeesteden aan dQ Ma-
ritza. In de laatste, die 15,000 inw. heeft, benevens uitmuntende pottenbakkerijen
cn weverijen, hield zich Karel XII, koning van Zweden, in 1713 een tijdlang
(*) Op de zelfde wijze als de Spaansche koningen don en de Portugeeschc dom
vóór hunnen naam hebben, en de koninginnen doüa en dona. Maar even als dezo
eertitels ook voor de namen der Spaansche en Portugesche prinsen en prinsessen
van den bloede gebezigd worden, heeft dit ook met sultan en sultaneh, in gelijk
gelijk geval, in Turkije plaats. Die derhalve in sultan het Tnrksche woord voor
keizer meent te zien, dwaalt evenzeer als hij, die aan het Russische ó-aar (of c^saar,
zoo als men altijd verkeerdelijk schrijft) de zelfde beteekenis geeft. Ook met het
Engelsche .-iir, dat vóór den doopnaam van baronets komt, zijn sommige nict-
EngeUchcn wel eens in de war.